Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

FSK 1050/04 - Wyrok NSA z 2005-01-18

zatrudnionego w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm. Obecnie obowiązuje tekst...
. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 19 czerwca 2002 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości nie pobranego przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych...

I SA/Bd 492/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-11-17

wystąpił do [...] Urzędu Skarbowego w B. o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w zakresie zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku...
restrukturyzacyjna, istniejąca na dzień ukończenia restrukturyzacji nieobjęta tym procesem zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych za lipiec i sierpień 2002 r. w kwocie...

III SA 1009/92 - Wyrok NSA z 1992-06-03

podatków obrotowego i dochodowego, określając rodzaj działalności jako 'usługi', a przedmiot - jako administrowanie terenu wokół hali targowej., W okresie od maja do sierpnia...
z dnia 23 grudnia 1991 r. ustalił Spółce dodatkowe zobowiązanie w podatku dochodowym za okres od dnia 15 maja do dnia 30 sierpnia 1991 r. w kwocie 47.631.200 zł...

III SA/Po 1036/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-03

Urzędu Celno-Skarbowego (dalej: Naczelnik ZUCS) z 25 kwietnia 2019 r. został zapłacony podatek VAT 7 wraz z odsetkami oraz zrobione korekty deklaracji podatku dochodowego...
, które usunęły z jego dokumentacji puste faktury firmy B. . Również zapłacony został podatek dochodowy z odsetkami. Z swej dokumentacji usunął wszystkie faktury związane...

I SA/Bk 1558/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-19

egzekucyjnego dokonał [...] marca 2016 r. zajęcia zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym za 2015 r. W związku z powyższym trzyletni bieg terminu przedawnienia uległ przerwaniu...
w przedmiotowej sprawie zastosowany 11 marca 2016 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. środek egzekucyjny w postaci zajęcia zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym za 2015 r...

I SA/Łd 192/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-12

r., I SA/Gd 752/08). Określenie wysokości podatku dochodowego za jeden rok podatkowy nie stanowi zagadnienia wstępnego, od którego zależy wydanie decyzji dotyczącej...
określenia wysokości podatku dochodowego za lata następne, chociaż pewne zdarzenia gospodarcze (straty) rzutują na wysokość podatku w latach następnych (tak NSA w wyroku z 7...

I SA/Łd 195/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-12

(por. wyrok WSA z 15 stycznia 2009 r., I SA/Gd 752/08). Określenie wysokości podatku dochodowego za jeden rok podatkowy nie stanowi zagadnienia wstępnego...
, od którego zależy wydanie decyzji dotyczącej określenia wysokości podatku dochodowego za lata następne, chociaż pewne zdarzenia gospodarcze (straty) rzutują na wysokość podatku w latach...

I SA/Łd 194/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-12

w innej sprawie (por. wyrok WSA z 15 stycznia 2009 r., I SA/Gd 752/08). Określenie wysokości podatku dochodowego za jeden rok podatkowy nie stanowi zagadnienia wstępnego...
, od którego zależy wydanie decyzji dotyczącej określenia wysokości podatku dochodowego za lata następne, chociaż pewne zdarzenia gospodarcze (straty) rzutują na wysokość...

I SA/Łd 196/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-12

. wyrok WSA z 15 stycznia 2009 r., I SA/Gd 752/08). Określenie wysokości podatku dochodowego za jeden rok podatkowy nie stanowi zagadnienia wstępnego, od którego zależy...
wydanie decyzji dotyczącej określenia wysokości podatku dochodowego za lata następne, chociaż pewne zdarzenia gospodarcze (straty) rzutują na wysokość podatku w latach...

II SA/Sz 285/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-06-05

. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r...
. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie...
1   Następne >   +2   4