Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

III SA 1560/99 - Wyrok NSA z 2000-05-09

. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Edwarda P. na decyzję Izby Skarbowej w W. Oddział Zamiejscowy w R. w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
fizycznych - oddala skargę. W dniu 3.03.1999 r. Urząd Skarbowy w R. wydał decyzję w sprawie określenia dla Edwarda P. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych...

III SA 174/93 - Wyrok NSA z 1993-08-30

19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ wymierzył Łódzkiemu Towarzystwu Kredytowemu Bank S.A. w Ł. dodatkowo podatek dochodowy...
Kontroli Skarbowej W Ł., że Bank zaniżył dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w 1991 r. o następujące kwoty:, - 25.279.900 zł z tytułu zastosowanej...

I SA/Lu 75/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-10-09

określonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./., Podstawa obliczenia...
wartości rynkowej tego prawa dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych skoro przepis art. 14 ust. 3 tej ustawy reguluje odrębny sposób postępowania, a wobec braku...

1/III SA 2992/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-04-06

Podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 144 poz. 931...
października 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej...

I SA/Rz 956/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-04-08

z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych - oddala skargę - I SA/Rz 956/07...
[...] sierpnia 2007 r. znak: [...] odmawiającej T. i A. G. umorzenia zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2002, 2003 w wysokości 4.988,28 zł...

I SA/Wr 2303/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-05-31

określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r. oraz nadpłaty w podatku I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
w O. z dnia [...] nr [...] określającą nadpłatę w podatku dochodowym od osób prawnych za 1998 r., W wyniku kontroli skarbowej przeprowadzonej w Spółce z o.o. A w Ż...

I SA/Kr 1343/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-17

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 22 czerwca 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku...
dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. postanawia odrzucić skargę K.W. W dniu 19 lipca 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora...

II FZ 247/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-01

zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. w kwocie [...] zł. Kwota ta jest należnością pieniężna i zgodnie z art. 216 u.p.p.s.a. stanowi ona...
się bowiem uchylenia decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nakładającej na niego obowiązek zapłaty konkretnej należności...

I SA/Rz 605/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-06-27

one z całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego, pod warunkiem, że przedmiotem sprzedaży nie jest składnik przedsiębiorstwa prowadzonego przez te osoby lub, że zakupu dokonano...
w Rzeszowie korzystała w 1997 r. ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 i pkt 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku...

III SA 7657/98 - Wyrok NSA z 1999-12-09

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ staje się automatycznie podatnikiem od towarów i usług., 2. Sposób działania...
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, z których w 1996 r. osiągnęła przychody. Dlatego mimo zwolnienia...
1   Następne >   +2   +5   8