Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Sz 450/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-22

w upadłości za zaległości podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę za miesiące od stycznia do sierpnia 2016 r. oddala skargę. Zaskarżoną...
w upadłości (dalej: 'Spółka') za zaległości podatkowe Spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych (należności płatnika) wraz z odsetkami za zwłokę., Z ustalonego stanu...

I SA/Sz 451/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-22

dodatkowe zgłoszenie wierzytelności w kategorii III - należności płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę [...]zł należności głównej wraz z odsetkami...
za zwłokę w kwocie [...]zł oraz w kategorii I - jako koszty postępowania - należności płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych powstałe po dniu ogłoszenia...

I SA/Gl 304/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne...
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2014 r. oraz styczeń 2015 r., a także odsetek za zwłokę oraz kosztów postępowania...

I SA/Sz 349/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-07

Skarbowej z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe w podatku dochodowym od osób...
fizycznych za II,III,IV,IX,X,XI,XII 2018 r., w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za II,III,IV,X,XI,XII 2018 r. wraz z odsetkami za zwłokę w podatku...

I SA/Sz 351/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

odwoławczy wskazał, że jak wynika z akt sprawy na Spółce - na dzień wydania zaskarżonej decyzji - ciążyły następujące zaległości podatkowe:, - w podatku dochodowym od osób...
fizycznych za: grudzień 2014 r., czerwiec, sierpień i wrzesień 2016 r.;, - w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2014 r.,, - w podatku...

III FSK 84/21 - Wyrok NSA z 2021-10-14

. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych (wyrok ten dostępny...
, że organ zasadnie orzekł o solidarnej odpowiedzialności Skarżącego, jako członka zarządu spółki za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r...

I SA/Ke 193/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-23

z tytułu: VAT za luty 2013 r., z terminem płatności: [...] r., pobranej lecz nieodprowadzonej zaliczki na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych...
w której spółka nieuregulowała swojego zobowiązania z tytułu pobranej lecz nieodprowadzonej zaliczki na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych...

I SA/Gl 303/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

grudnia 2019 r. stwierdzono, że spółka posiadała zaległości podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (okresy od czerwca 2014 r. do stycznia 2015 r.) oraz podatku...
Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy w 2013...