Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Ol 305/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-13

w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r., a także orzeczenia odpowiedzialności spadkobiercy za zaległości podatkowe w tym podatku za 2007, 2010 r...
, po zmarłym 17.11.2019 r. S. P., w zakresie; podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r., zaległości i odsetek od zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Po 512/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-10

Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe w podatku dochodowym od osób...
prezesa zarządu firmy A Sp. z o.o. (poprzednio B Sp. z o.o.) za zaległością podatkową w/w Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. w kwocie głównej...

I SA/Po 643/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-21

dochodowym od osób prawnych za 2013 r., w podatku dochodowym od osób fizycznych za kolejne miesiące od kwietnia do lipca 2014 r., w podatku od towarów i usług za grudzień 2013 r...
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: 'u.p.d.o.p.') spółka złożyła zeznanie podatkowe CIT-8 za 2013 r...

I SA/Gl 1547/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-29

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych...
: Skarżąca) jako osoby trzeciej - członka zarządu z tytułu zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2015r., 2. Przebieg postępowania przed organami...

I SA/Sz 450/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-22

w upadłości za zaległości podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę za miesiące od stycznia do sierpnia 2016 r. oddala skargę. Zaskarżoną...
w upadłości (dalej: 'Spółka') za zaległości podatkowe Spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych (należności płatnika) wraz z odsetkami za zwłokę., Z ustalonego stanu...

III SA/Wa 401/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2014 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi T. W. jest decyzja Dyrektora Izby...
orzeczenia o solidarnej z R. sp. z o.o. odpowiedzialności podatkowej skarżącego jako byłego członka zarządu tej Spółki, za jej zaległości podatkowe z tytułu podatku dochodowego...

I SA/Po 211/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-26

. ) członka zarządu firmy A Sp. z o.o. z siedzibą w K., za zaległości podatkowe tej spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r. w wysokości [...] zł wraz...
na podatniczkę, jako byłego członka zarządu firmy A Sp. z o.o. odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 i 2011...

I SA/Po 511/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-10

Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za koszty postępowania egzekucyjnego w podatku dochodowym...
, w związku z zaległością podatkową z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r., W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że firma A Sp. z o.o. (poprzednio P. Sp. z o.o....

III SA/Wa 223/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2014 r.,2016 r., 2017 r. oddala skargę. 1. Z akt sprawy wynikało, że Naczelnik...
podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od maja do grudnia 2014 r., od stycznia do grudnia 2016 r. oraz za styczeń, marzec, od maja do września i listopad 2017 r...

I SA/Bk 15/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-05-06

płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2018 r., z tytułu odsetek za zwłokę...
od tych zaległości w łącznej wysokości 7.622,00 zł, za zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych - za kwiecień, lipiec, sierpień i wrzesień 2018 roku w łącznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   19