Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

SA/Wr 1219/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-02-20

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Przedmiotem skargi jest wyżej wymieniona decyzja Izby Skarbowej...
'Ś.' w W., jako płatnika, podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 1993 w wysokości 35.244.000 zł /przed denominacją/. Przyczyną naliczenia podatku był fakt wypłacenia...

I SA/Wr 2100/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-05-15

finansowania tych zadań w 1996 r. uzyskała na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 cyt. ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. zwiększony udział w podatku dochodowym od osób fizycznych...
, w którym ujęto 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń za okres od stycznia do grudnia 1996 r. i 12 zaliczek na podatek dochodowy tj. jedna zaliczka od wynagrodzeń wypłaconych...

SA/Po 3257/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-04-07

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./, wolnego od podatku. Wyrokiem z dnia 23.12.1992 r. Sąd Rejonowy Wydział IV Pracy w Ś...
, od której potraciło na podatek dochodowy od osób fizycznych kwotę 3.592.000 zł tj. 20 procent zasądzonej sumy., Elżbieta C. wystąpiła do Urzędu Skarbowego o zwrot jej zdaniem...

I SA/Ol 627/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-15

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r...
w '[...]' korektę zeznania PIT-36L za 2010r., a także wyjaśnienie do ww. korekty, wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 14.820 zł oraz kopię...

I SA/Wr 1234/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-18

Zwolnieniu od podatku przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
. 368 ze zm./ skargę Jerzego S. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 6 maja 1998 r. w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r...

FSK 1696/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 35 poz. 173 ze zm./. Ulga uczniowska...
. I SA/Gd 2799/00 w sprawie ze skargi Radosława K. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 20 listopada 2000 r. (...) w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym...

III SA/Lu 136/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-06

a nie do stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazuje organ odwoławczy, skoro w składzie rodziny M. B. jest żołnierz niezawodowy, to jego 'miesięczny żołd...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której podniosła iż zaliczanie żołdu żołnierza służby zasadniczej do dochodu rodziny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym...

III SA/Lu 192/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-06-13

dwukrotnego doliczenia do dochodu rodziny kwot zwróconych z tytułu ulgi na dzieci na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym. Odnosząc się do tego zarzutu...
. Zwrócono jej nadpłatę w wysokości [...] zł, z czego [...] zł stanowiło zwrot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, a kwota [...]zł stanowiła zwrot z tytułu ulgi...

III SA/Lu 191/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-06-13

zarzut dwukrotnego doliczenia do dochodu rodziny kwot zwróconych z tytułu ulgi na dzieci na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym. Odnosząc...
dzieci. Zwrócono jej nadpłatę w wysokości [...] zł, z czego [...] zł stanowiło zwrot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, a kwota [...]zł stanowiła zwrot z tytułu ulgi...

III SA/Lu 190/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-06-13

dwukrotnego doliczenia do dochodu rodziny kwot zwróconych z tytułu ulgi na dzieci na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym. Odnosząc się do tego zarzutu organ...
. Zwrócono jej nadpłatę w wysokości [...] zł, z czego [...] zł stanowiło zwrot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, a kwota [...]zł stanowiła zwrot z tytułu ulgi na dzieci...
1   Następne >   +2   +5   +10   28