Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol

II FSK 1334/08 - Wyrok NSA z 2009-12-16

Skarbowej w O. z dnia 28 września 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 r. oraz odsetek za zwłokę...
od prawidłowej wysokości zaliczek na podatek dochodowy za okres od stycznia do lipca oraz od września do grudnia 2000 r. nieuregulowanych w terminie płatności 1) oddala skargę...

I SA/Po 808/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-08

podatku dochodowym ze sprzedaży nieruchomości, podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. i podatku od towarów i usług za 2004-2005 r. oraz umorzenia postępowania...
w sprawie umorzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia pracowników za 2005 r. i umorzenia postępowania w sprawie odmowy umorzenia zaległości...

II FZ 730/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-13

wpisu od skargi w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
zarządzenie skarżąca wniosła o jego uchylenie, wskazując, że zaskarżoną decyzją ustalono jej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. w kwocie...

I SA/Kr 646/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-24

z dnia 3 lutego 2014 r., nr: [...],[...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych...
za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. i 2009 r. T.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 lutego 2014 r...

I SA/Łd 1522/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-20

w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych za 2007 i 2008 rok, z tytułu odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób...
fizycznych za miesiące wrzesień-grudzień 2011 roku oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 rok postanawia: przyznać i nakazać wypłatę z funduszy Skarbu Państwa...

I SA/Gd 461/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-07-15

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2007 postanawia...
Skarbowej [...] uchylił decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] ustalającą skarżącej V. K. wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego...

II FSK 1356/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-18

Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2014 r. nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. postanawia zwrócić skargę kasacyjną...
w Gdańsku w sprawie ze skargi S. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 20 czerwca 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. uchylił...

II FSK 2001/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-06

w Warszawie z 18 kwietnia 2014 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r., Dyrektor Izby Skarbowej...
sądu administracyjnego dotyczyła wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych. Decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z 30 września 2013 r. określono Spółce...

I SA/Bk 272/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-10

podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 rok oraz odsetki za zwłokę od niewpłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne...
. z [...] maja 2009 r., nr [...], wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. oraz odsetek za zwłokę od niewpłaconych w terminie zaliczek na ten podatek...

FSK 416/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

. i Marka Ł. na postanowienie Izby Skarbowej w O. z dnia 19 grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997...
i Marka małż. Ł. na postanowienie Izby Skarbowej w O. z dnia 19 grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100