Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

II FSK 919/20 - Wyrok NSA z 2020-07-14

podatku dochodowego osoby fizycznej (w tym komandytariusza), a więc z przekroczeniem upoważnienia i zakresu kontroli wykonywanej przez organ., W odpowiedzi na skargę...
dla których o nie wzywano, ale również omówił (w piśmie z 11 kwietnia 2019 r.), kwestie opodatkowania spółki komandytowej i jej wspólników na tle podatku dochodowego...

I SA/Gl 448/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-28

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. w kwocie 4916 zł,, 6. kserokopię pisma Banku A. o nieprzedłużeniu umowy o linię kredytową,, 7. kserokopię...
przyjął, że od dochodów brutto odejmowana jest zaliczka na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a wyliczona w ten sposób kwota jest dochodem...

I SA/Ol 8/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-27

'[...]' wskazał, że podatnik, pomimo wielokrotnych wezwań, nie przekazał pełnej dokumentacji w toku kontroli celno-skarbowej w zakresie podatku dochodowego od osób...
do przedłożenia dokumentacji podatkowej za 2015 r. podlegającej analizie w ramach kontroli celno - skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r...

II GSK 1174/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) za 2009 r. wyniosły nie 117.568.709,43 zł, ale 116.774.714,92 zł. Skarżący wniósł jednocześnie o przeprowadzenie...

I SA/Gl 1234/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-27

kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości i rzetelności rozliczeń z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. Przedmiotowa kontrola została wszczęta...
i rzetelności rozliczeń z budżetem z tytułu podatku dochodowego od fizycznych za rok 2013. Przedmiotowa kontrola została wszczęta w Urzędzie Celnym w K., po nieudanej...

VI SA/Wa 1378/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

się postępowanie egzekucyjne, a także czy podatnik dokonuje rozliczenia podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług (składa deklaracje podatkowe)., W odpowiedzi pismem...
się wobec ww. podatnika postępowanie egzekucyjne; podatnik składa deklaracje w w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów...

I SA/Ol 428/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-07-14

od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym dokumenty te nie mają żadnego związku z rozliczeniem podatku akcyzowego., Zdaniem pełnomocnika...
skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta). W przypadku wyznaczenia więcej niż jednej osoby, przepis art...

III SA/Łd 712/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-27

100% przychodu, w rozumieniu odpowiednio przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskanego z urządzanej gry...
transparentnej'. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że celem kary pieniężnej określonej w art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. jest zatem restytucja niepobranych opłat i podatku...

III SA/Łd 711/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-27

1 - wynosi 100% przychodu, w rozumieniu odpowiednio przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskanego...
i podatku od gier oraz prewencja. Pełni ona funkcję kompensacyjną związaną z restytucją szkód wynikających z nielegalnego urządzania gier hazardowych, jakie poniosło...

III SA/Łd 713/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-27

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskanego z urządzanej gry; 2) w ust. 1 pkt 2 - wynosi 12 000 zł...
podkreślił, że celem kary pieniężnej określonej w art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. jest zatem restytucja niepobranych opłat i podatku od gier oraz prewencja. Pełni ona funkcję...
1   Następne >   +2   6