Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II FSK 2838/11 - Wyrok NSA z 2013-04-26

wykonania wyroku sądu w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną. [pic] Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok...
zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. i przekazał sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia., W uzasadnieniu...

I SA/Gl 303/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-08-10

. w przedmiocie wykonania wyroku sądu w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych wymierza Dyrektorowi Izby Skarbowej w K. grzywnę w kwocie 1000 złotych (jeden tysiąc...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 rok w kwocie [...] złotych;, - pismem z dnia 27 stycznia 2004 roku pełnomocnik podatników złożył odwołanie od w/w decyzji...

I SA/Łd 32/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-12

[...] sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu nie pobrania i nie wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy. Podstawę prawną skargi stanowi art.154 § 1 ustawy...
Skarbowego w K. decyzją z [...] orzekł o odpowiedzialności podatkowej płatnika - skarżącego, za niepobranie i niewpłacenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...

I FSK 2174/15 - Wyrok NSA z 2017-09-06

za lipiec 2009 r. w kwocie 377.076 zł na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 227.645 zł, dokonując zwrotu kwoty 149.431 zł na rachunek bankowy...
nad należnym na poczet zaległości podatkowej skarżącej w podatku dochodowym od osób fizycznych., Sąd podniósł, że w ramach postępowania sądowoadministracyjnego wywołanego skargą...

II FSK 2095/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

zaliczek na podatek dochodowy. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego został zaskarżony skargą kasacyjną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. W wyniku jej rozpoznania...
uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji w sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu nie pobrania i nie wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy...

I SA/Po 781/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-04

[...] w sprawie ze skargi TE na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], w przedmiocie odmowy zwrotu odsetek za zwłokę od zwróconych nadpłat z tytułu podatku...
dochodowego od osób fizycznych za lata 2007-2008 w punkcie I. uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzające ją postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...], w punkcie...

II SA/Wa 2561/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-06

stały na terenie Gminy Miejskiej [...] lub rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej...
, a do korzystania z niej uprawnione są osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej [...] lub rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym...

V SA/Wa 1624/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-09

nie tylko wynagrodzenie za pracę (dochody) opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale także inne składniki dotyczące wynagrodzenia za pracę, które nie podlegają...
opodatkowaniu tym podatkiem (przykładowo diety) i nie są uwzględniane przez płatników w informacjach podatkowych (PIT - 11) oraz zeznaniach podatkowych składanych...

II FZ 939/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

podatkowej płatnika z tytułu niedobrania i niewpłacenia zaliczenia na podatek dochodowy postanawia oddalić zażalenie. 1. Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2013 r., I SO/Łd 1/13...

III SA/Łd 60/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-14

o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskanego z urządzanej gry;, 2) w ust. 1 pkt 2 - wynosi [...] zł...
1   Następne >   2