Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

III RN 18/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-07

gruntów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./, a zatem sprzedaż...
: w sprawie ze skargi Teresy P.-Ł. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 12 października 1999 r., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób...

III SA 2981/99 - Wyrok NSA z 2001-04-20

. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych - oddala skargę. Zaskarżoną do Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzją z dnia 12.10.1999 r...
nadpłaty w podatku dochodowym za 1999 r. z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania 1/2 części gruntu., W motywach swej decyzji Izba Skarbowa w W. wskazała...

I SA/Bk 22/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-27

. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r...
., nr [...], Naczelnik P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. określił K. S. (dalej również jako: Skarżąca) zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. w wysokości...

I SA/Gd 1648/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-02

komercyjnych polega bowiem na podejmowaniu czynności w oparciu o reguły rynkowe, handlowe, w głównej mierze obliczone na zysk, dochodowe. Z materiału dowodowego sprawy wynika...
, co charakteryzuje sankcje karne, lecz prewencja oraz restytucja niepobranych należności i podatku od gier prowadzonych nielegalnie. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego...