Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

SA/Gd 996/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-07-26

niesporny jest fakt, że byłe przedsiębiorstwo państwowe zaliczyło do swoich przychodów w 1991 r. należne odsetki i od tak ustalonego dochodu odprowadziło podatek dochodowy...
, to brak jest podstaw, aby u następcy prawnego zaliczyć otrzymane należności z tytułu tych samych odsetek do przychodów, odprowadzając powtórnie podatek dochodowy. uchyla...

I SA/Gd 2194/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-09-11

Przepis art. 37 ust. 1 pkt 3 lit. 'a' ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ ma zastosowanie...
, że organy obu instancji wydając zaskarżoną decyzję dokonały błędnej wykładni prawa materialnego - art. 37 ust. 1 pkt 3 lit. 'a' ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

II SA/Wr 220/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-30

Spółka powinna dokonać amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Rada Gminy zakwestionowała...
sposób określenia kosztów Spółki, uznając, że kosztów działalności Spółki - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych - nie stanowią odpisy amortyzacyjne...

II SA/Wr 397/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

z uzasadnienia zaskarżonej uchwały, Rada uznała, że w tym zakresie należało uwzględnić zasady ogólne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: 'u.p.d.o.p.'). Dotacje są wolne od podatku dochodowego (art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.), zaś według art...

II SA/Wr 83/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-04

(pismo zawiera oczywistą omyłkę i wspomina w tym miejscu o groszu). Natomiast zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów...
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.: Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 ze zm.) oraz Klasyfikacją Środków Trwałych, ustaloną rozporządzeniem Rady...

III SA/Gl 606/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-28

zróżnicowaniem obciążenia o charakterze publicznoprawnym, których dopatrzyć się można w szczególności w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, czy w ustawie o podatku...
się pojęciem osoby fizycznej, nie definiując go (por. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dzieje się tak dlatego, że nie sposób w każdym akcie prawnym...

SA/Ka 815/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-01-10

dochodów własnych budżetu Miasta C. na rok 1991 o kwotę 4.920.000.000 zł uzyskaną z wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym. par. 2 uchwały stanowi, że zwiększa...

I SA/Ka 1308/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-09-22

jest z kolei wyłączona przez przepis art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Przyjęcie...
technicznego w zakresie nie obciążającym najemcy /art. 9 ust. 3 pkt 4/ itd. Są oni również podatnikami podatku od nieruchomości, który w całości jest dochodem gminy., Wymienione...

I SA/Kr 353/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-05

dotyczących źródeł dochodu Z. K. oraz H. K., wykazanych w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy z tytułu najmu za rok 2016., 2. Pismo...

IV SA/Wr 596/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-02

mieszkaniowego gminy i stwierdza, iż obejmuje on: podatek od nieruchomości, koszty zarządzania i administrowania, koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, remonty...
ustawy o ochronie praw lokatorów i inne). Ponadto elementem czynszu (opłaty cywilnoprawnej) nie może być opłata (danina) o charakterze publicznoprawnym np. podatek...
1   Następne >   2