Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

I SA/Gd 372/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-01-20

. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 10 procentowym zryczałtowanym podatkiem...
dochodowym, zgodnie z art. 27 tej ustawy. Urząd Skarbowy w G. decyzją z dnia 7 czerwca 1995 r., odmówił Annie B. zwrotu zapłaconego podatku, z tytułu sprzedaży w 1995 r...

SA/Sz 1638/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-05-07

Czynnikiem wyznaczającym cenę 1 m2 gruntu otrzymanego w wieczyste użytkowanie jest w myśl art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
im na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./., Stosownie do przepisu...

II SA/Łd 792/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-18

). Ponadto organ dostrzegł, że analizowany akt notarialny zawiera również stwierdzenie, że podatku dochodowego nie ustalono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów...
(Dz.U. Nr 14/89 poz.72), który to akt uchyla rozporządzenie Ministra Finansów z 20 lutego 1984 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową...

II GZ 30/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-13

hektarów, inne odprowadzają zaliczkę na podatek dochodowy, chociaż rolnik nie jest płatnikiem podatku dochodowego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
w sądzie. Przedłożona przez skarżącego decyzja określająca zobowiązanie pieniężne z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, nie wskazuje kwoty przeciętnego...

IV SA/Po 963/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości. Brak jest więc jakichkolwiek podstaw do takiej...
o tym, iż przy wartości rynkowej nieruchomości w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych...

IV SA/Po 830/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-20

nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości. Wprawdzie, powyższy prepis...
z siedzibą w L. Pani R.H. Strona postępowania zaskarżyła przedmiotową decyzję, albowiem przyznana kwota odszkodowania nie uwzględnia podatku od towarów i usług. Ponadto...

II SA/Po 272/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-10

bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych (pkt 4...

I OSK 421/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

. 1287 ze zm./ restrukturyzacji podlegają znane na dzień 30 czerwca 2002 r. zaległości, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 16, z tytułu podatków: dochodowego od osób fizycznych...
publicznoprawnych od przedsiębiorców, ustawę tą stosuje się wyłącznie do zobowiązań podatkowych, zaś opłata adiacencka nie jest podatkiem. Stosownie bowiem do art. 6...

IV SA/Po 470/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-30

stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych., W odwołaniu od powyższej decyzji A. S. wniosła o jej uchylenie i wydanie...

II SA/Wr 394/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-16

-spożywczemu;, 4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób...
fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;, 5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi...
1   Następne >   2