Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

FSK 1396/04 - Wyrok NSA z 2005-02-08

14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym w 1999 r. /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ za rażąco...
z dnia 11 maja 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 rok - uchyla zaskarżony wyrok...

VIII SA/Wa 461/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-06

dochodowego od osób fizycznych, to jest po upływie 7 dni od daty poboru zaliczek na poczet tego podatku od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Organ przyjął...
zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Prezes PFRON przyjął, że wszystkie wpłaty w okresie od sierpnia 2007 do grudnia 2010 były dokonywane z opóźnieniem...

I SA/Op 56/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-30

indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 października 2011r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla...
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, co do tego czy przychody Fundacji z tytułu odsetek od lokat i środków...

SA/Bk 1181/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-09-25

Zwolnienie z podatku dochodowego dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 rok - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Decyzją z dnia 21.08.2000 r...

III ARN 26/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-08-22

1. Przewidywana nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych, jaka wystąpi po upływie roku podatkowego, nie daje podstawy do wstrzymania się przez podatnika z zapłatą...
z gospodarką finansową państwa /Dz.U. nr 59 poz. 350/., 2. Ustalenie nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych - w myśl art. 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. /Dz.U....

I SA/Bd 267/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-06-01

. z dnia [...] 2006r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa...
decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. odmawiającą Krystynie i Edwardowi Z. stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001r. w kwocie...

V SA/Wa 1329/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-11

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres sprawozdawczy w PFRON lipiec 2018 r.,, - nieterminowe opłacenie lub brak opłacenia składek ZUS za okres sprawozdawczy...
nieprawidłowościami: - nieterminowe opłacenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres sprawozdawczy w PFRON lipiec 2018 r., Pismem z dnia 11 kwietnia...

I SA/Łd 900/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-03

skutków prawnych uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od honorariów artystów po upływie terminu wykorzystania dotacji ustalonego w umowie. Bezspornym bowiem jest fakt...
z art. 41 ust. 1 i ust. 1 a, art. 42 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym w 2005...

V SA/Wa 490/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

miesiące (92 okresy rozliczeniowe);, nieterminowe opłacenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - w odniesieniu do 387 pracowników za 387 miesięcy (okresów...
w jakim zakresie nie wnosi zastrzeżeń i przedstawiła dodatkowe wyjaśnienia w zakresie dotyczącym opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pismem z dnia 16...

VIII SA/Wa 181/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-26

na podatek dochodowy od osób fizycznych od ryczałtu wypłaconego Dyrektorowi przedszkola D.J. z tytułu używania pojazdu prywatnego do celów służbowych;, b) [...] zł - z tytułu...
wypłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych od umów o dzieło, które dotyczyły prac porządkowych wykonywanych w budynku i na nieruchomości położonej przy ul. S...
1   Następne >   +2   +5   +10   38