Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

I SA/Sz 272/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-26

podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok., Z uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia wynika, że F. B. wnioskiem z dnia [...] r. zwrócił się na podstawie art. 213 §...
w zakresie rozstrzygnięcia zażądał pełnomocnik strony, rozstrzygała w przedmiocie wysokości przychodu podatnika objętego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

III SA/Gd 308/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-09

z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność polegającą na wynajmie pokoi...

II SA/Wr 532/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych...
i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku...

III SA/Kr 369/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-26

wnioskodawczyni w 2014 r. wynosił 13 109,00 zł, na która to kwotę składa się: dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym...
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 51, póz. 361 z późn. zm.). W praktyce oznacza to, że autorzy ustawy...

II SA/Bk 52/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-03-28

- budowlany tego domku, wyrok NSA z [...] kwietnia 2003 r., [...] (w sprawie zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wydatkami poniesionymi na budowę...
)., Znamienne jest orzeczenie WSA w Gliwicach wydane w sprawie podatkowej, gdzie Sąd stwierdza, że opodatkowanie budynku stawką podatku przewidzianą dla budynków...

II SA/Po 403/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-20

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333) oraz zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426; dalej: 'u.p.d.o.f.'), za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję...

II SA/Po 1107/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-27

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387) jako przykłady działalności rolniczej. Należy mieć również na uwadze, że w pkt...

II SA/Rz 326/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-29

rocznie, które - jak wskazują - wykorzystują wyłącznie na utrzymanie gospodarstwa, na zapłatę podatków, zakup nawozów i paliwa. Na comiesięczne wydatki skarżących...
pochodzą z działalności rolniczej, która wbrew twierdzeniom składających wniosek musi być dochodowa, skoro nadal jest prowadzona i przeznacza się na nią stosowne środki...