Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

I SA/Bd 411/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-10-27

postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego z dnia [...] obejmującego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc październik 2003r...
na podatek dochodowy za miesiąc październik jest niezasadne, bowiem obowiązek zapłaty zaliczek przez podatników wygasł 31 grudnia 2003r; zasadne jest jedynie naliczenie...

I SA/Bd 335/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-10-27

za listopad 2003 r. K. P. wykazał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości [...]. Stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1, ust.3 i ust.6 ustawy z dnia 26 lipca...
1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zaliczkę za grudzień uiszcza się w wysokości zaliczki należnej za miesiąc listopad...

III SA/Łd 218/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-26

lipca 2014r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł. - W. wystawił tytuł wykonawczy o Nr [...] obejmujący należności P.O. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013r...
z 2017r. poz. 201 ze zm.), dalej O.p. w zw. z art. 13 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 2032...

I SA/Bd 565/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-08

1. Nie jest możliwa egzekucja zaliczek na podatek dochodowy po zakończeniu roku podatkowego., 2. Odsetki od niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób...
egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o numerach [...] i [...] obejmujących należności w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące październik...

I SA/Ol 190/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-17

na należności pieniężne z tytułu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące lat 2004 - 2005 oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ w dniu '[...]' wystawił...
m.in. tytuł wykonawczy nr '[...]', obejmujący należność w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19% pobieranego od dochodu z pozarolniczej działalności...

I SA/Bd 579/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-14

prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o nr : [...] i [...], obejmujących należności w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. Rozstrzygnięcie swoje organ...
dochodowy od osób fizycznych za październik, listopad i grudzień 2003 r. straciły swój tymczasowy charakter. Stały się elementem podatku należnego za ten rok...

I SA/Gl 492/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-01

egzekucyjny wystawił wobec zobowiązanego, tytuły wykonawcze o Nr [...] oraz o Nr [...] , obejmujące zaległość podatkową z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2002...
zobowiązania podatkowego zobowiązanego, które dotyczy zaległości podatkowej G. F. w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2002. W odniesieniu do tej kwestii...

I SA/Gl 836/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-07

układowa, a egzekwowana wierzytelność z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych powstała przed dniem ogłoszenia upadłości (tj. przed [...]) Spółka zarzuciła też organowi...
przewiduje wyjątki od powyższej reguły ale nie mieszczą się w nich podatki. Wobec powyższego należność z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podatku...

I SA/Po 143/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-18

decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002r. W piśmie tym wskazano, że przewidywane zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym...
, które zostały odliczone od podatku w decyzji organu kontroli skarbowej określającej podatek dochodowy od osób fizycznych za 2001 r w wysokości około [...] zł, 3. zmiana...

I SA/Sz 501/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-11-23

wskazał kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za poszczególne miesiące (nie sumował dochodów narastająco). Zobowiązany złożył zatem korekty deklaracji PIT...
- 5 za poszczególne miesiące, uwzględniając właściwy tryb naliczania zaliczek na podatek dochodowy i wskazując właściwe kwoty zaliczek, jednakże złożone korekty pozostały...
1   Następne >   +2   +5   +10   100