Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

I SA/Wr 1771/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-03-23

./ przez skreślenie jej art. 24 i wprowadzenie do art. 31 ust. 2 punktu 4, dokonanej ustawą z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
/Dz.U. nr 95 poz. 1101/, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych utracili z dniem 1 stycznia 2000 r. prawo do zwolnienia od tego podatku, przewidzianego w art. 21...

III SA 1709/97 - Wyrok NSA z 1998-10-06

. 791/ przedsiębiorstwa państwowe są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa po opodatkowaniu podatkiem dochodowym obliczonym zgodnie z art. 19...
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ z zastosowaniem art. 21 i art. 22 ustawy. Naczelny Sąd...

SA/Ł 186-188/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-02-07

Warunek uzależniający zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu działalności wymienionej w par. 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r...
. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej /Dz.U. nr 3 poz. 20 ze zm./ od powstania podmiotu...

III SA 177/95 - Wyrok NSA z 1995-06-28

1. Wybór formy opłacania podatku: na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
działalności przez tego podatnika., 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych...

III SA 329-330/95 - Wyrok NSA z 1996-03-27

Forma opodatkowania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ bądź w formie...
ryczałtu określonego rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych /Dz.U. nr 123 poz. 635...

SA/Po 1811/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-23

od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej nie nabywa po tej dacie uprawnień w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15...
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./. Urząd Skarbowy...

I SA/Ol 287/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-10

dochodowego od niezaewidencjonowanego przychodu za 2001r. oraz określenia wysokości odsetek od zryczałtowanego podatku dochodowego za styczeń, luty, marzec, wrzesień...
12.431 zł,, II. określenia wysokości odsetek od przyjętego w prawidłowej wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego za m-ce styczeń, luty, marzec, wrzesień, październik...

II FSK 612/05 - Wyrok NSA z 2006-04-26

w działalności gospodarczej nie były uważane w analizowanym roku podatkowym /na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. - oddala skargę kasacyjną; (...). Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 lutego 2005...

I SA/Lu 474/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-15

. (organ I instancji) orzekającą o odpowiedzialności podatkowej spółki jako płatnika za zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych dywidend...
. - [...] zł. Jednocześnie organ orzekł o odpowiedzialności podatkowej spółki jako płatnika za niepobrany i niewpłacony podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu...

III RN 70/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-03

Po upływie okresu zwolnienia podatkowego, przedmiotem rozliczeń podatkowych stają się zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
(...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1994 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku...
1   Następne >   +2   +5   +10   49