Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

I SA/Gd 719/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-18

odsetek za zwłokę od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z prowadzonej w 2008 r. pozarolniczej działalności...
na skutek zaliczeń wpłat i nadpłat zobowiązanego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na poczet odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek...

I SA/Sz 229/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-06-07

sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 'M' Spółki z o. o. w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
[...], nr [...], określającą Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za [...] r., w wysokości [...] zł,, Pismem z dnia [...] wezwano stronę skarżącą do uzupełnienia...

III SA/Gd 220/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-01-24

mieszkalnym na terenie SPP bądź przy ulicach przyległych do SPP, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały, i rozliczającym podatek dochodowy w Sopocie lub, 3) posiadającym tytuł...
, i rozliczającym podatek dochodowy w Sopocie lub, 3) posiadającym tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym na terenie SPP bądź przy ulicach przyległych do SPP...

I SAB/Go 3/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-01

obrotowych ani trwałych. Spółka nie składała zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010 rok, ponieważ nie osiągnęła żadnych przychodów. Z powodu...
zakończonego decyzją ostateczną w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 1995 roku postanowił: 1. zwolnić skarżącą od wpisu od skargi; 2. w pozostałym zakresie...

III SA/Gl 1140/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-15

o podatku dochodowym., W przekonaniu Dyrektora Izby Skarbowej, w konsekwencji takiego, a nie innego brzmienia przepisów w ocenianym przez niego stanie faktycznym, wykluczone...
i Transportu w C. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Przedmiotem skargi...

II SA/Sz 579/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-12-14

u.d.j.s. Dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób...
prawnych (art. 3 ust. 2 u.d.j.s.). Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy...

II SA/Sz 271/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-23

w prowadzonej działalności i zgłoszony w takim charakterze do urzędu skarbowego dla celów podatku dochodowego. Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 października...
powinien być syn (córka) przedsiębiorcy, pomagający w prowadzonej działalności i zgłoszony w takim charakterze do urzędu skarbowego dla celów podatku dochodowego...

IV SA/Po 830/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-20

nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości. Wprawdzie, powyższy prepis...
z siedzibą w L. Pani R.H. Strona postępowania zaskarżyła przedmiotową decyzję, albowiem przyznana kwota odszkodowania nie uwzględnia podatku od towarów i usług. Ponadto...

II SA/Rz 427/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-30

- 320 zł, prąd - 103 zł oraz gaz - 58 zł. Wnioskodawca podał, że do końca kwietnia obowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 301 zł...

II SA/Op 319/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-21

, jednak powinny zostać przyznać w formie ryczałtu. Wyjaśnił też, że nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi przedstawioną kalkulację, ponieważ z podatku dochodowego...
za przechowywanie pojazdu w województwie opolskim w ww. okresie wynosi około 120,62 zł netto na miesiąc, co daje 4,78 zł brutto na dobę. Kwota ta zawiera podatek dochodowy, zysk...
1   Następne >   3