Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Po 757/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-03-07

(czyli, jeżeli koszty przewyższają dochody w danym miesiącu)., Podobnie jak podatek dochodowy i VAT rozlicza się uwzględniając całość przychodów i kosztów z danego okresu...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek...

III OSK 1299/21 - Wyrok NSA z 2022-09-20

95,01 złotych miesięcznie., Odwołanie od powyższej decyzji złożył T. J. , podnosząc, że w sprawie błędnie przyjęto, iż zwrot nadpłaconego podatku dochodowego stanowi...
podatku dochodowego za rok 2017, co miało bezpośredni wpływ na wyliczoną wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego, a tym samym rzutowało na wysokość przyznanego dodatku...

II SA/Bd 1576/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-18

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy...
podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,, c) inne dochody niepodlegające...

IV SA/Gl 971/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-06

o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105 poz. 881) w przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach...
dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów...

III SA/Kr 859/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-16

., W odwołaniu skarżący zakwestionował wliczenie do jego dochodu nadpłaty podatku dochodowego w kwocie 392 zł. Jego zdaniem kwota zwrotu podatku nie mieści się w katalogu...
oraz treścią decyzji organu I instancji, ponieważ organy błędnie wyliczyły do jego dochodu kwotę 392 zł nadpłaty podatku dochodowego, ustalając jego dochód na kwotę 2.779,31...

IV SA/Gl 442/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-01

z ogólnie przyjętą interpretacją prawną powyższe przychody są formą pomocy, zwolnionej od podatku dochodowego i nie są wliczane do dochodu. W związku z tym wniosła...
ale całościowo - co oznacza, że jedna ustawa nie przeczy drugiej. W związku z tym wskazała, że należy uwzględnić przepisy rozdziału 3 ustawy o podatku dochodowym od osób...

II SA/Op 241/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-08

wynika wyraźnie, iż odliczeniu od dochodu nie podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, co oznacza, że podstawą...
675,10 zł miesięcznie., Kolegium zakwestionowało pogląd wnioskodawczyni jakoby od dochodu członków gospodarstwa domowego należało odliczyć zaliczki na podatek dochodowy...

II SA/Go 850/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-17

związanych z wykonywaniem czynności dotyczących obowiązków społecznych i dlatego nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób...
o kuratorach sądowych, T. Jedynak, K. Stasiak, publ. LexPolonica nr 3886472). Z kolei w myśl art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych diety...

IV SA/Wr 685/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-21

ani zaliczki na podatek dochodowy, co w rzeczywistości oznacza, że przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego należy uwzględnić dochody brutto. W związku z powyższym...
zdrowotne (89,15 złotych) ani zaliczki na podatek dochodowy (55,00 złotych)., Z kolei przechodząc do obliczenia wysokości należnego dodatku mieszkaniowego, organ odwoławczy...

I OSK 1029/16 - Wyrok NSA z 2018-03-22

- kwotę netto po potrąceniu podatku dochodowego, którego płatnikiem jest ZUS. Trzeba uwzględnić, że chodzi przecież o takie przychody (dochody), które mogą realnie...
tego czy do obliczeń na potrzeby ustalania prawa do dodatku mieszkaniowego przyjmuje się dochód w kwocie brutto czy netto, po odliczeniu należnego podatku dochodowego., Mając na uwadze...
1   Następne >   +2   +5   +10   26