Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

I SA/Lu 853/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-17

Skarbowej z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu zbycia nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję...
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w [...] przy ul. [...] przed upływem...

I SA/Sz 51/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

[...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
[...] nr [...] ustalił H.B. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2000 rok w kwocie [...] od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

I SA/Sz 52/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

[...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
[...] nr [...] ustalił H.B. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1999 rok w kwocie [...] od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

III SA 576/93 - Wyrok NSA z 1993-12-15

Skarbowy w K. 16 grudnia 1992 r. wydał decyzję ustalającą zaliczki w podatku dochodowym od osób fizycznych za I-X.1992 r. w wysokości 33.916.000 zł. Ustalenie...
. 3 oraz 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./. Podstawą dokonania zapisu w podatkowej księdze...

III ARN 30/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku...
dochodowym za lata 1983 i 1984 na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu...

III AZP 6/83 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1983-12-31

Do ustalenia kosztów uzyskania przychodu, będącego podstawą opodatkowania w zakresie podatku dochodowego, mają zastosowanie kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych...
24 lutego 1982 r. w przedmiocie wymiaru podatku obrotowego i dochodowego, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 25 maja 1983 r. zagadnienia prawnego przekazanego...

I SA/Sz 419/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-28

w [...] przy ul. [...];, 5. faktury VAT za energię elektryczną i gaz za ww. lokal;, 6. kopię Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2014 r...

VI SA/Wa 2837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

na nich swoją pieczątkę. Skarżący stwierdził, że organ nie sprawdził faktu zgłoszenia ww. kasjera do ZUS, jak również odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do US...