Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

I SA/Po 343/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-14

., sygn. K 13/93, OTK w 1994 r., cz. I, poz. 6, s. 49-50). Zmiany takie, gdy chodzi o podatki rozliczane w skali rocznej, jak obecnie ukształtowany podatek dochodowy...
się nie tylko do podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest typowym podatkiem rozliczanym w skali rocznej, ale także do wszystkich 'innych podatków, w których wymiar...

II SA/Wr 120/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-27

. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361);, 2) na nieruchomości, dla których plan zagospodarowania przestrzennego określił funkcję mieszkaniową;, 3...
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych., Opisana powyżej decyzja została w toku instancyjnym zaskarżona przez W. K., reprezentowanego...

II SA/Sz 994/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-04-30

otrzymujących takie nieodpłatne świadczenia. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku...
po stronie osób fizycznych i prawnych, o którym mowa odpowiednio w przepisach art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...

I SA/Łd 382/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-30

PIT/O do tych zeznań wykazano odliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu ulgi na 3 dzieci przez wyżej wymienionego., W trakcie kontroli przeprowadzonej...

II SA/Lu 229/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-18

na działalności operacyjnej - [...] zł, przychód finansowy - [...], koszty finansowe - [...] zł, strata z działalności gospodarczej - [...] zł, podatek dochodowy - [...] zł...
zgromadzone przez Skarżącą środki pieniężne. Pozostała kwota zostanie zaś przeznaczona na inne wydatki tj. zakup surowców, wynagrodzenia pracowników, podatki, opłaty...

I SA/Lu 287/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-19

informacji uzyskanych z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, skarżący ma otwarty obowiązek podatkowy w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów...

II SA/Gd 767/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-03-07

to przede wszystkim z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 51 z 2010 r., poz. 307 ze zm.). Zatem, skoro skarżący...
od kilkudziesięciu lat, na działkach, których dotyczy sprawa, prowadzi działalność rolniczą i z tego tytułu płaci podatek od działów specjalnych produkcji rolnej., Z uzasadnienia skargi...

II SA/Lu 808/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-17

listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i za wyjątkiem...

II SA/Rz 1316/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-11-26

odpadami komunalnymi, uzależniając zwolnienie od kryterium dochodowego, określanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ponadto gmina...
. Gdyby bowiem przyjąć stanowisko odmienne, to rada na podstawie uchwały mogłaby dowolnie kształtować np. wysokość podatków i opłat lokalnych, do czego nie ma upoważniana...

II SA/Wr 349/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-13

w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Ograniczenie kompetencji rady gminy do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach...
rodzinnych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Zdaniem skarżącego wprowadzone...
1   Następne >   +2   4