Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II FSK 21/05 - Wyrok NSA z 2005-12-08

. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - oddala skargę kasacyjną; (...). Wyrokiem z dnia 14 września 2004 r., III SA 73/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Warszawie oddalił skargę 'MREM' Sp. z o.o. w W. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 4 grudnia 2002 r., (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r...

II FSK 1443/05 - Wyrok NSA z 2006-11-17

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./ nie uzależnia przy tym możliwości uzyskania prawa...
się właścicielem budynku. Art. 26 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujący kwestię utraty uprawnień do ulgi, nie normuje zaś takiej sytuacji...

FSK 1914/04 - Wyrok NSA z 2005-06-02

W pojęciu: 'na budowę własnego (...) budynku mieszkalnego' użytym w treści art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. - oddala skargę kasacyjną; (...). Wyrokiem z dnia 12 maja 2004 r. I SA/Gd 421/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku...

SA/Sz 1884/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-05-19

na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. 'b' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ oraz art. 21 i art. 207...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r. w wysokości 16.068,40 zł i zaległość podatkową w kwocie 296,50 zł., Z uzasadnienia tej decyzji wynika, że w następstwie...

SA/Sz 838/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-02-24

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, powoduje, iż wydatki poniesione przez podatnika, a przeznaczone na wykonanie robót...
31 marca 1998 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. Decyzją z dnia 19 stycznia 1998 r. (...), wydaną na podstawie art. 53 par. 1, 4 i 5...

I SA/Lu 106/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-09-27

Dla korzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednostka musi spełniać dwa warunki: jej celem musi być działalność...
Rozwoju Gminy D. na decyzję Izby Skarbowej w L. Ośrodek Zamiejscowy w Z. z dnia 4 stycznia 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r. - skargę...

I SA/Łd 659/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-30

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Zaskarżoną...
przez P.K. - dalej: 'Wnioskodawca' lub 'Skarżący', we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób...

I SA/Wr 1322/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-28

określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego W. - F. z dnia...
[...]. (nr [...]) określającą M.P. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. w wysokości [...], zaległość podatkową w wysokości [...] oraz odsetki za zwłokę...

SA/Sz 1301/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-06

. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę. Decyzją z 5 marca 1999 r., (...), wydaną na podstawie art. 21 par. 3 ustawy z dnia 29...
dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, Drugi Urząd Skarbowy w Sz. określił Michałowi K. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...

I FSK 116/05 - Wyrok NSA z 2005-09-21

1. Zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ środkami trwałymi są budynki...
których Izba Skarbowa w P. przyjęła, wbrew przepisom ustaw Prawo budowlane i Kodeks cywilny i bez oparcia w przepisach ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych...
1   Następne >   +2   +5   8