Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

III SA 1709/97 - Wyrok NSA z 1998-10-06

. 791/ przedsiębiorstwa państwowe są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa po opodatkowaniu podatkiem dochodowym obliczonym zgodnie z art. 19...
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ z zastosowaniem art. 21 i art. 22 ustawy. Naczelny Sąd...

III SA 245/91 - Wyrok NSA z 1991-06-17

W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1989 nr 27 poz. 147, zm. Dz.U. nr 74 poz. 443/, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 1991 r...
., nie było podstaw prawnych dla uznania różnic kursów walut obcych w stosunku do złotówki za przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...

SA/Kr 2065/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-01-12

Żądanie strony skarżącej o wypłatę oprocentowania od kwoty zwróconego jej /zaliczonego na inny podatek/ podatku dochodowego za rok 1989, obliczonego od dodatnich różnic...
Przedsiębiorstwu Eksportu Wewnętrznego 'P.' oddział w K. wypłacenia odsetek od nadpłaconego podatku dochodowego za rok 1989 z tytułu opodatkowania różnic kursowych...

I SA/Ka 2472/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-07-12

z zysku przedsiębiorstw państwowych możliwe jest odliczenie podatku dochodowego zapłaconego w kraju źródła przez samodzielny zakład działający za granicą, jeżeli dochód...
przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za 1996 r. stwierdzono zaniżenie należnej wpłaty z zysku na skutek zawyżenia podatku dochodowego przyjętego do jej ustalenia...

III ARN 26/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-08-22

1. Przewidywana nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych, jaka wystąpi po upływie roku podatkowego, nie daje podstawy do wstrzymania się przez podatnika z zapłatą...
z gospodarką finansową państwa /Dz.U. nr 59 poz. 350/., 2. Ustalenie nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych - w myśl art. 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. /Dz.U....

U 2/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-02-04

. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 3 poz. 12 ze zm./, w szczególności z jej art. 1, art. 5-6 w związku z art. 7 ust. 1 i art. 10 ust. 2 pkt 16 w brzmieniu ustalonym...
mających na celu opodatkowanie podatkiem dochodowym różnic kursowych, uznać należy za akty normatywne w rozumieniu powołanego wyżej art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK. W orzeczeniu...

V SA/Wa 2561/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

wydatków:, - zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.067,94 zł (pokrytych z dotacji), dokonanych w styczniu 2014 r., czyli po ukończeniu realizacji...
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2013r. Uczyniła to w 2014r. w dniu 21 stycznia 2014r. Wydatkowała również kwotę 250 złotych ponad kwotę 2500...

II FSK 348/12 - Wyrok NSA z 2014-01-30

na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r., Rozstrzygnięcie to zapadło w następującym, przyjętym przez Sąd pierwszej instancji, stanie faktycznym...
maja 2011 r., nr [...] zaliczył tę kwotę zwrotu na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za okres 12/2003. Zdaniem podatnika zobowiązanie, na poczet...

II FSK 65/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

III SA/Wa 1545/05 w sprawie ze skargi Krystyny i Jerzego B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 13 kwietnia 2005 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego...
Krystyny i Jerzego B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 13 kwietnia 2005 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. Jak wskazano...

III SA/Po 165/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-11

z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350 ze zm.) nakazującym zapłatę zaliczki do dnia 20 następnego miesiąca...
i zaliczek na podatek dochodowy odpowiednio za [...] roku. Ponadto w uzasadnieniu za niezasadny Sad uznał zarzut skargi dotyczący nakazu zwrotu wydatków własnych organu...
1   Następne >   +2   4