Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

FSK 325/04 - Wyrok NSA z 2004-11-08

W art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./, jako wydatki należy rozumieć...
.' Spółki Akcyjnej z/s w K. na decyzję Izby Skarbowej w P. Ośrodek Zamiejscowy w K. z dnia 17 września 2001 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...

III SA/Wa 1084/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-10

. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2005 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003r. 1...
odwołania M. S., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...].12.2004r. Nr [...] określającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób...

III SA 2270-2271/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1991 nr 49 poz. 216/. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
Banku Spółdzielczego w K. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 5 października 1992 r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1991 r...

SA/Bk 291/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-04-12

, jakiej należałoby oczekiwać (...)', o czym stanowi art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm...
./., Odsetki nie naliczone należy zaliczyć do przychodów dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych /argumentum a contrario z treści cytowanego przepisu...

SA/Po 3010/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-10

uzyskania kredytu na warunkach preferencyjnych., 3. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym nie może być miarodajne przymierzenie się do stopy...
nabycia kredytu przez bank komercyjny. Bank komercyjny natomiast udostępnia kredyty potencjalnym klientom z odpowiednią marżą., 4. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego...

SA/Ka 2212/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-09-06

od podstawy opodatkowania w kolejnych latach podatkowych spłat kredytu bankowego, to z mocy art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
, a nie została wyczerpana przed dniem wejścia w życie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to niezależnie od tego, czy w którymś z poprzednich lat podatkowych...

FSK 623/04 - Wyrok NSA z 2004-10-22

ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie...
podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych należnym od małżonków P. za 2000 r. o wyżej wymienioną kwotę., Rozpatrując skargę podatników na decyzję Izby...

SA/Bk 1181/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-09-25

Zwolnienie z podatku dochodowego dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 rok - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Decyzją z dnia 21.08.2000 r...

SA/Gd 935/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-02-24

. o podatku wyrównawczym /Dz.U. nr 42 poz. 188 ze zm./, nie może w świetle art. 54 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....
nr 80 poz. 350 ze zm./ korzystać z odliczeń spłat kredytów wraz z odsetkami od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Naczelny Sąd Administracyjny...

FSK 324/04 - Wyrok NSA z 2004-09-07

Przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm...
je z katalogu kosztów uzyskania przychodów. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm...
1   Następne >   +2   6