Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Po 1811/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-23

od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej nie nabywa po tej dacie uprawnień w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15...
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./. Urząd Skarbowy...

FPS 6/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-09-27

Decyzja w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1994, wydana na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 r., po rozpoznaniu w dniu 27 września 1999 r. na posiedzeniu jawnym następujących...

SA/Gd 707/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-09

1. Termin płatności podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ustanowiony w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
170.000.000 zł., Urząd Skarbowy decyzją z 15.9.1993 r. ustalił zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym za 1992 rok w kwocie 8.500.000 zł. Podstawę materialnoprawną...

III AZP 15/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Do kosztów uzyskania przychodu /art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - t.j. Dz.U. 1988 nr 4 poz. 37/ ze sprzedaży rzeczy wlicza się wartość...
:, Czy wartość własnej pracy podatnika podlega na podstawie art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /t.j. Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192/ uwzględnieniu...

IV SA/Wr 388/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-10-22

, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (w jej przypadku dochód wykazany w PIT-37). Natomiast dochody wykazane...
%, czyli są objęte podatkiem dochodowym zryczałtowanym. W tej sytuacji do wyliczenia miesięcznego dochodu niesłusznie jej zdaniem przyjęto dochód wykazany w PIT-38., Po rozpatrzeniu...

SA/Wr 1789/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-14

wyjaśnienie, czy zagraniczny leasingodawca nie uiszcza w swoim kraju podatku dochodowego z tytułu otrzymywanych należności licencyjnych., Pominięcie tego ustalenia powoduje...
, iż D. Fabryka Lin i Sznurów Technicznych 'D.' jako płatnik zobowiązany do naliczania, potrącania, zadeklarowania i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego...

III SA 1111/93 - Wyrok NSA z 1994-09-07

podatku dochodowego od osób prawnych za 1992 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Izby...
'S.' w Z. pismem z dnia 1 marca 1993 r. domagała się zwolnienia od podatku dochodowego za 1992 r. zysku osiągniętego z produkcji środka dezynfekującego...

I SA/Gl 217/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-11

[...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę 1.1. W dniu [...] r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w C. wydał decyzję...
(nr [...]), którą określił G. W. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. w kwocie [...] zł., 1.2. Ponadto Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego...

III SA 1153/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-20

., Decyzji zarzuca błędne powołanie się na przepisy ustawy o podatku, dochodowym od osób prawnych. Towarzystwo argumentuje, iż nie prowadząc, żadnej działalności...
zarobkowej nie osiągało dochodów, które stanowiłyby, przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w tym też sensie korzystało z całkowitego zwolnienia od podatku...

I SA/Wr 296/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-07-18

spełnienia świadczenia podatkowego, w tym również do terminu zapłaty zaliczki miesięcznej zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
VAT z sierpień 1999 r. na poczet zaliczki w podatku dochodowym od osób prawnych - oddala skargę. Pismem z dnia 18 września 1999 r. /które wpłynęło do Urzędu Skarbowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100