Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

III SA/Wa 425/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-09

W 2002 roku należności pieniężne wypłacane żołnierzom pełniącym misję w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych były wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych...
/art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II FSK 163/06 - Wyrok NSA z 2006-04-12

Do dnia 31 grudnia 2002 r. zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 22 lipca 2005 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. - oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem...

III SA 206/02 - Wyrok NSA z 2002-12-20

Z brzmienia przepisu art. 11 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./ dodanego ustawą...
z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr 104 poz. 1104/ nie wynika, aby zwolnienie...

II FSK 1742/06 - Wyrok NSA z 2008-02-14

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r. oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 24 sierpnia 2006 r. sygn. akt I SA...
odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z 3 czerwca 2005 r...

I SA/Kr 959/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-03

., sprawy ze skarg B.S., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia [...] nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999...
nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999r i 2000r. W uzasadnieniu wniosku Skarżący wskazał, że w okresie od 27 czerwca 1999r. do 21 lipca 2000r. pełnił...

I SA/Gd 2068/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-09-24

nr 127 poz. 840 ze zm./ przez żołnierzy zawodowych nie jest tożsamy z zawężająco potraktowanymi przez ustawodawcę zwolnionymi od podatku dochodowego należnościami...
, o jakich mowa w par. 9 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób...

II FSK 936/06 - Wyrok NSA z 2007-08-30

. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 22 marca 2006 r. sygn. akt I SA/Op 341/05, wydanym na podstawie art. 145 § 1...
A., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z 27 października 2005 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych...

III SA/Wa 1671/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-15

Jeżeli w przepisie regulującym zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych ustawodawca wskazał limit przychodów zwolnionych, ale nie dookreślił okresu, jakiego...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące od stycznia do lipca 2003 r. - oddala skargę. Podatnik jest żołnierzem zawodowym, który w 2003 r. - na podstawie...

III SA/Wa 1561/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-30

. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./. Należność ta nie była również wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 110...
[...] kwietnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004r. oddala skargę. Decyzją z [...] kwietnia 2005 r...

II FSK 1005/07 - Wyrok NSA z 2007-08-30

odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla decyzję Dyrektora Izby Skarbowej...
Skarbowej w W. z 2 lutego 2005 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r., Z uzasadnienia wyroku wynikało, że 12 lipca 2004 r...
1   Następne >   +2   6