Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

I SA/Sz 1180/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-25

Finansów o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji rachunkowej...
. Działalność ta korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w oparciu o wartość wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia...

I SA/Po 702/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-03

Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
. 15 ust. 1, art. 15 ust. 6, art. 16 ust. 1 pkt 48, art. 16 ust. 1 pkt 58, art. 17 ust. 1 pkt 48, art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

I SA/Lu 728/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-09

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej, działając w imieniu...
, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 przy uwzględnieniu zwolnienia wynagrodzenia wnioskodawcy od podatku dochodowego w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

I SA/Lu 46/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-21

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega...
określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w kwocie 4.978,80 zł., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika, że podstawą...

I SA/Lu 45/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-21

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega...
[...], w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie 1.439,50 zł., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika...

I SA/Lu 47/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-21

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega...
określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. w kwocie 8.818 zł., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika, że podstawą decyzyjnego...

I SA/Ol 681/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-10

do kosztów uzyskania przychodów. Wskazał na treść art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U z 2012r., poz.361...
interpretujący, że otrzymane przez wnioskodawcę dofinansowanie jest wolne od podatku dochodowego, a wydatki związane z dofinansowaniem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów...

V SA/Wa 2330/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 4.10.2007 r. złożonych do wniosku o zalesianie, wynika, że Strona uzyskała dochód spoza rolnictwa...
osobom fizycznym od wysokości ich dochodu, pojęcie to co do zasady należy interpretować w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

V SA/Wa 2329/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

należy interpretować w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą dochodem jest dodatnia różnica pomiędzy przychodami...
w art. 7 k.p.a. Niedokonanie analizy stanu faktycznego sprawy w kontekście przepisów prawa podatkowego, które regulują opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów...

I SA/Ol 70/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-14

w pozycji J. Podatek dochodowy nie wykazał podatku w żadnym roku analizowanego okresu. Nie uzupełnił obliczeń podatku dochodowego w analizie finansowej, także w przepływach...
pieniężnych pomimo, iż został o to poproszony. Zgodnie z wzorem Biznes Planu podatek dochodowy powinien zostać wykazany;, 3. pomimo dokonanych poprawek/uzupełnień, brak...
1   Następne >   +2   +5   +10   36