Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

VI SA/Wa 831/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

i usług, o podatku akcyzowym., Spółka cywilna nie może być na gruncie prawa własności przemysłowej podmiotem praw i obowiązków, mogą być natomiast takimi podmiotami osoby...
według przepisów prawa cywilnego, ale tylko wtedy, gdy taka zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych wynika z przepisów szczególnych np. o podatku od towarów...

VI SA/Wa 2132/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-13

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268, z późn. zm.), wymagającego, by faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży...

VI SA/Wa 939/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

przepisów prawa podatkowego dotyczył opodatkowania podatkiem akcyzowym napojów alkoholowych z wykorzystaniem alkoholu etylowego nabytego od syndyka, w tym całego polskiego...

VI SA/Wa 1302/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-19

toczy się postępowanie sądowe. W przypadku niepomyślnego zakończenia ww. postępowania i naliczenia ewentualnie należnego podatku akcyzowego, za sprzedaż produktu...
wytworzonego według wynalazku, R. może stanąć przed koniecznością uiszczenia wielomilionowych należności akcyzowych powstałych m.in. z tytułu produkcji wyrobu sposobem według...

VI SA/Wa 3452/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-28

ewentualnie należnego podatku akcyzowego, za sprzedaż produktu wytworzonego według wynalazku, R. może stanąć przed koniecznością uiszczenia wielomilionowych należności...
akcyzowych powstałych m.in. z tytułu produkcji wyrobu sposobem według wynalazku co może powodować powstanie po stronie skarżącej wielomilionowego zobowiązania. Działania...

VI SA/Wa 2116/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-07

Rozporządzenia MF z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. 2002.27.268)., Skarżąca...