Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I GSK 23/18 - Wyrok NSA z 2021-03-12

podatkowego w podatku akcyzowym m.in. za czerwiec 2011 r. z tytułu posiadania oleju napędowego, od którego na wcześniejszym etapie obrotu nie uiszczono podatku akcyzowego...
. Konsekwencją powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym jest obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej. Wynika to z art. 37h ust. 1 i 2 ustawy o autostradach stanowiących...

V SA/Wa 852/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-13

2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego; oddala skargę Zaskarżoną interpretacją indywidualną z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] Minister Finansów...
indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania energii elektrycznej dostarczanej Prosumentom...

I GSK 938/17 - Wyrok NSA z 2020-08-12

o udzielenie interpretacji indywidualnej strona przedstawiła następujący stan faktyczny., Spółka jest polskim rezydentem podatkowym. Jako podatnik podatku akcyzowego dokonuje...
izolacyjne;, - 2710 19 99 - pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje., Spółka nabywa i będzie nabywała wyroby akcyzowe od podatnika podatku akcyzowego. Jednocześnie...

I GSK 29/18 - Wyrok NSA z 2021-03-17

, że obowiązek opłaty paliwowej ciąży na podmiocie podlegającym, na podstawie przepisów ustawy z 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm...
. dalej u.p.a.) obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego, a obowiązek ten powstaje z dniem, w którym podmiot ten jest obowiązany do zapłaty podatku akcyzowego...

I GSK 21/18 - Wyrok NSA z 2021-03-12

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm. dalej u.p.a.) obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego, a obowiązek ten powstaje z dniem, w którym podmiot...
ten jest obowiązany do zapłaty podatku akcyzowego. Dyrektor UKS w Łodzi decyzją z 27 listopada 2015r. określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym...

I GSK 26/18 - Wyrok NSA z 2021-03-12

w podatku akcyzowym m.in. za styczeń 2011 r. z tytułu posiadania oleju napędowego, od którego na wcześniejszym etapie obrotu nie uiszczono podatku akcyzowego...
. Konsekwencją powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym jest obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej. Wynika to z art. 37h ust. 1 i 2 ustawy o autostradach stanowiących...

I GSK 30/18 - Wyrok NSA z 2021-03-17

, że konsekwencją powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym jest obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej. Wynika to z art. 37h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października...
akcyzowym. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na podmiocie podlegającym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego (art. 37j) i powstaje z dniem, w którym podmiot...

V SA/Wa 2777/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-31

wskazała, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i prowadzi skład podatkowy. Przedmiotem jej działalności gospodarczej jest produkcja i sprzedaż dodatków...
płynnego LPG,, - dodatek wielofunkcyjny przeznaczony do lekkiego oleju opałowego., Na gruncie ustawy o podatku akcyzowym wyroby oznaczone kodem CN 3811 zostały wymienione...

I SA/Sz 262/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-17

. spółka prowadzi skład podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), dalej 'u.p.a'., W związku...
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo...

V SA/Wa 2667/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-10

Skarbowej) z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego i opłaty paliwowej oddala skargę...
interpretacji indywidualnej przepisów prawa w zakresie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), dalej: 'u.p.a.', art...
1   Następne >   +2   +5   11