Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

I SA/Bk 759/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-01-14

pieniężnych, którą należy zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę i w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych...
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Pojęcie 'górna stawka' odpowiada definicji 'ceny'. Rada Gminy...

VIII SA/Wa 574/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy...
, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W § 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały wskazano...

II SA/Sz 1384/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

. W cenie tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem...
od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W konsekwencji nieprawidłowym było, zdaniem Prokuratora, wskazanie stawek opłaty bez podatku VAT z jednoczesnym zaznaczeniem...

II SA/Gl 623/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-11

przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi...
) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Tym samym Rada Gminy ustalając maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych winna...

II SA/Gl 116/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-16

i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takimi podatkami. Ustawy tej nie stosuje się, zgodnie z jej art. 1 ust. 2, jedynie wówczas...
lub usługę. W cenie tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega...

IV SA/Po 76/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-03

, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie...
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Skarżący podkreślił, że takim samym pojęciem ceny...

II SA/Wr 138/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-10

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów...
i usług oraz podatkiem akcyzowym., Zdaniem Sądu, pojęcie 'górna stawka' odpowiada definicji 'ceny', a zatem wartości wyrażonej w jednostkach pieniężnych, którą kupujący...

I SA/Ke 202/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-16

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem...
od nich przez przedsiębiorcę żądane. Tak rozumiana opłata (cena) jak zasadnie wskazuje skarżący musi uwzględniać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie...

I SA/Ke 364/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-05

na podatek od towarów i usług, na podatek od czynności cywilnoprawnych, na podatek od spadków i darowizn oraz podatek akcyzowy., W dniu 3 września 2012r. pismem podpisanym...
deklaracje na podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek akcyzowy należy wyjaśnić, że oświadczenie podatnika...

I SA/Ke 363/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-05

, na podatek od czynności cywilnoprawnych, na podatek od spadków i darowizn oraz podatek akcyzowy., W dniu 3 września 2012r. pismem podpisanym przez Wójta Gminy Stopnica...
, podatek od spadków i darowizn oraz podatek akcyzowy należy wyjaśnić, że oświadczenie podatnika odnośnie znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego...
1   Następne >   2