Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

I SAB/Kr 3/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-25

podatku akcyzowego postanawia: odrzucić zażalenie. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I WSA w Krakowie z dnia 29 marca 2018 r., wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu...
zwrotu podatku akcyzowego., Postanowieniem z 13 lipca 2018 r., I GZ 212/18 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na ww zarządzenie wzywające o wpis...

I GZ 491/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Prezydenta Miasta O. w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 25 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego. Sąd I instancji rozstrzygał w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W uzasadnieniu Sąd wskazał...

III SA/Łd 948/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-02

ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, a ponadto znajduje potwierdzenie w treści art. 31 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym...
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym wywiodła, iż wartość...

I GZ 212/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-13

wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi [...] na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta O. w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego postanawia...

I SAB/Kr 3/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-09

niejawnym sprawy ze skargi J. J. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego postanawia: I.odrzucić skargę; II.zwrócić skarżącemu J. J...
na przewlekłe działanie Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego z tytułu paliwa wykorzystywanego na cele rolnicze., Pismem z 21 lutego 2018r. (doręczonym 27...

I SA/Kr 1394/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-12-31

., nr [...]. Z odpowiedzi na skargę złożoną w dniu 4 grudnia przez Prezydenta Miasta wynika, że postanowieniem tym dołączono do akt postępowania prowadzonego w zakresie zwrotu podatku...
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2019 r dowodów zgromadzonych w postępowaniu prowadzonym w sprawie wymiaru łącznego...

GSK 341/04 - Wyrok NSA z 2004-06-15

. II SA/Kr 1581/98. W motywach wyroku Sąd wskazał na przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50...
w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, ze zm.)., Przyjęta przez Sąd wykładnia...

II SA/Po 652/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-09-29

zdaniem skarżącej należy posiłkować się i odwołać do innych aktów normatywnych, a w szczególności do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, bowiem jak słusznie podnosi Prezydent Miasta P. definicja obrotu tam zamieszczona została 'skonstruowana' na potrzeby...

I OSK 951/19 - Wyrok NSA z 2020-03-10

. Czy Koło Łowieckie otrzymuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który w 2017 r. wynosi 86 zł od hektara, 86zł x55 ha: 4730 zł?, 8...
działalności statutowej, pochodzących m.in. z wpisowego uiszczonego przez nowych członków, czy też z otrzymanego zwrotu podatku akcyzowego. Zgodnie z § 74 ust. 1 pkt 3...

II FSK 55/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-31

już ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Z przepisu tego wynikało wprost, że w przypadku...
., sygn. akt II SA/Kr 5/09 w przedmiocie odrzucenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2003 - 2006...
1   Następne >   2