Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

II SA/Go 883/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-13

z dnia [...].01.2000r., potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, kserokopia zaświadczenia o otrzymaniu numeru...

V SA/Wa 174/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-13

od towarów i usług i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętego od podstawy opodatkowania., W odpowiedzi na skargę Zakład...
się na postanowienia art. 44 ust. 1, 3 i 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176). Jednocześnie przedłożył PIT-36 za 2004...

I SA/Rz 617/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-12-02

i usług oraz podatku akcyzowego), ale nie przesądza to w żadnej mierze o jej statusie jako przedsiębiorcy. Powołane wcześniej przepisy ustawy - Prawo przedsiębiorców...
taka może posługiwać się własnymi numerami ewidencyjnymi (REGON oraz NIP), może być pracodawcą, płatnikiem składek i podatków, a nawet podatnikiem (np. podatku od towarów...

I SA/Op 468/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-20

koszty działalności operacyjnej w tym: amortyzację, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty np. podatek akcyzowy, obce usługi jak również należności z tytułu składek...
, iż jej obroty znacznie się zmniejszyły i nie jest w stanie spłacić zadłużenia wobec Zakładu, a także z uwagi na posiadane zadłużenie z tytułu podatku VAT. Wskazała...

I SA/Op 467/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-20

i energii, podatki i opłaty np. podatek akcyzowy, obce usługi jak również należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia., Podsumowując, organ II...
zadłużenia wobec Zakładu, a także z uwagi na posiadane zadłużenie z tytułu podatku VAT. Wskazała również na problemy związane ze spłatą rat zawartego z urzędem skarbowym...

I SA/Ol 390/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-19

potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od, towarów i usług oraz podatku akcyzowego, kserokopia zaświadczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia...
- Kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie kwotę 240 zł / dwieście czterdzieści zł/ powiększoną o należny podatek od towarów i usług, na rzecz radcy prawnego...

III SA/Wr 348/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-03

rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Dodatkowo skarżący przedłożył kopię umowy najmu lokalu mieszkalnego, oświadczenie o nieotrzymaniu...

I SA/Kr 1939/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-26

w momencie kryzysu, państwo powinno opiekować się podatnikiem, który wcześniej płacił podatki ze swojej działalności gospodarczej. Skarżący wskazał na wyrok WSA w Łodzi...

I SA/Sz 765/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-18

i obowiązków, wynikających z ustawy, np. ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym., Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka...

III SA/Wr 392/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-07

.;, • potwierdzenie z dnia [...] sierpnia 1999 r. zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;, • decyzję z dnia [...] lipca 1997 r...
gospodarczych państwowych i prywatnych. Oświadczył, że jego zdaniem stanowisko ZUS w podtekstach insynuuje, że osiąga dochody 'nie ujawnione do podatków'. Wyjaśnił...