Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 3214/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-14

w podatku akcyzowym., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że postępowanie zakończone decyzją ostateczną [...] Nr [...] z [...] marca 2014 r...
do ustalenia wysokości zobowiązania strony w podatku akcyzowym. Uznał, że rozstrzygnięcia Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia [...] marca 2015 r. w przedmiocie umorzenia...

VI SA/Wa 649/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-29

czynności prawnej lub faktycznej paliwami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym., Skarżąca...

VI SA/Wa 304/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

'pośredniczący podmiot węglowy' zostało zdefiniowane w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 864...

VI SA/Wa 1841/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

ma być ceną całkowitą brutto, obejmującą w sobie należny podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Nie jest więc dopuszczalne oznaczanie ceny netto wraz...
z informacją, że należy do niej doliczyć określoną stawkę podatku. Możliwe jest natomiast podanie przez sprzedającego obok ceny całkowitej brutto, również ceny netto oraz stawki...

VI SA/Wa 1727/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-01

poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;, - magazynowanie - działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu paliwa przeznaczonego do wprowadzania...

VI SA/Wa 2519/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-15

działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy z dnia [...] marca 2017 r. oraz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych za IV kwartał roku 2019...

VI SA/Wa 3/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-12

., Przedsiębiorca w piśmie z dnia 11 marca 2019 r. przedstawił argumentację opartą w głównej mierze na przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (j. t...

VI SA/Wa 26/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-07

oznacza sprzedaż lub inną formę zbycia paliw, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (pkt 14), magazynowanie oznacza...