Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

II GSK 660/10 - Wyrok NSA z 2011-06-16

24.619,80 zł, a ponadto za I i II półrocze 2008 r. otrzymał on zwrot podatku akcyzowego w kwocie 910,83 zł. Powyższy dochód został zwiększony dopłatami z ARiMR (programy...
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ustalany dla celów podatku rolnego, który nie ma żadnego powiązania z faktyczną dochodowością gospodarstwa...

I SA/Ke 135/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-18

świadome i odpowiedzialne. Wnioskodawcy ponadto nie ubiegali się o zwrot podatku akcyzowego, a taka możliwość obniżyłaby ponoszone na działalność rolniczą koszty, ułatwiając...

III SA/Lu 9/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-04

podatku akcyzowego w kwocie 910, 83zł. Powyższy dochód został zwiększony dopłatami z ARiMR, które w 2008 r., stanowiły łączną kwotę 9.381,76 zł., W ocenie organu uzyskany...
wydatki na gaz - rocznie 500 zł, sznurek do prasy - 200 zł, kupno cieląt - 1.500 zł, prosiąt - 1.500 zł, na podatki, ubezpieczenie w KRUS, ubezpieczenie budynków, ciągnika...