Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

II GSK 4/05 - Wyrok NSA z 2005-04-20

niż zadeklarowana kwotę należnego podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, którą importer obowiązany był wpłacić w terminie i na warunkach określonych dla zapłaty cła...
ust. 2 ustawy o VAT przewidywał decyzyjną formę określania podatków VAT i akcyzowego przez urzędy celne w decyzji o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym...

II GSK 5/05 - Wyrok NSA z 2005-04-20

oraz podatku akcyzowego, którą importer obowiązany był wpłacić w terminie i na warunkach określonych dla zapłaty cła., Postępowanie celne na skutek odwołania importera ostatecznie...
podatków VAT i akcyzowego przez urzędy celne w decyzji o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym. Powołał się także na wyrok NSA z 4 marca 1993 r. SA/Wr...

I GSK 655/05 - Wyrok NSA z 2005-06-29

Na podstawie art. 15 ust. 4c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podstawa opodatkowania...
. 4c ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zdaniem skarżącej organy celne błędnie przyjęły...

I SA/Wr 963/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-12-17

przepisów art. 15 ust. 4c ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm./ w związku z opisem pola 44 pkt 4...
. 4c ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, póz. 50 ze zm./ podstawa opodatkowania podatkiem VAT w imporcie...

I SA/Kr 686/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-08-17

' wydawnictwa EUROTAX , a następnie wartość tę pomniejszono o 22% z tytułu podatku VAT i o 6,4% z tytułu podatku akcyzowego oraz o 35% z tytułu cła . Ustalona...
' . W załączniku natomiast organ celny , działając na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U....

SA/Sz 765/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-11

1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), określił wyższą niż zadeklarowana kwotę należnego podatku od towarów i usług...
oraz podatku akcyzowego w łącznej wysokości [...] zł, którą importer obowiązany był wpłacić w terminie i na warunkach określonych dla zapłaty cła (art. 11 ust.1 ustawy...

SA/Sz 764/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-11

zgodnie z art. 11 ust.2 ustawy z 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn.zm./ - określił wyższą niż zadeklarowana...
kwotę należnego podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w łącznej wysokości [...] , którą importer obowiązany był wpłacić w terminie i na warunkach...

I SA/Kr 2043/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-29

6/2001', a następnie wartość tę pomniejszono o 22% z tytułu podatku VAT, o 6,4% z tytułu podatku akcyzowego, oraz o 35% z tytułu cła. Ustalona w ten sposób wartość celna...
., Dyrektor Urzędu Celnego w [...] - uwzględniając określoną w decyzji wartość celną towaru - w uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia dokonał obliczenia podatku akcyzowego...

GSK 462/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dla potrzeb poboru podatku VAT oraz podatku akcyzowego w imporcie towarów, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o VAT Minister...
określania podatku VAT i podatku akcyzowego przy ich imporcie uznane jako przynależne do kodu PCN 8703. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: W myśl art. 183 § 1...

GSK 510/04 - Wyrok NSA z 2004-09-28

ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dla potrzeb poboru podatku VAT oraz podatku akcyzowego w imporcie towarów, zgodnie...
1021 i 1022 zostały dla potrzeb określania podatku VAT i podatku akcyzowego przy ich imporcie uznane jako przynależne do kodu PCN 8703. W odpowiedzi na skargę kasacyjną...
1   Następne >   +2   +5   +10   23