Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 1710/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-17

skarżąca nadesłała decyzje ustalającą podatek rolny za 2012 r., decyzję ustalającą zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji...
', 'zapłata za żywiec'). Przedstawiła również decyzję ustalającą podatek rolny za 2012 r. w kwocie 1.968 zł, decyzję przyznającą zwrot podatku akcyzowego w kwocie 421,95...

V SA/Wa 563/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-19

, że na konto bankowe w dniu 26 kwietnia 2017 r. wpłynęła kwota 444,62 zł tytułem: 'zwrot podatku akcyzowego dla rolnika'. Ponieważ Skarżąca nie wykazała na formularzu...
w wysokości 300 zł, a ponadto otrzymuje zwrot środków pieniężnych tytułem zapłaconego podatku akcyzowego ('dla rolnika') uznać należy, że złożone oświadczenia nie są wiarygodne...

V SA/Wa 1881/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-28

również środki finansowe w postaci zwrotu podatku akcyzowego - w maju 2010 r. w kwocie ... zł oraz wsparcie specjalne z Agenci Rynku Rolnego - sektor mleka w czerwcu 2010 r...
wydatki skarżącego związane z opłaceniem prądu, podatku rolnego, KRUS-u, wody i telefonu wynoszą około ... zł. Wydatki natomiast na utrzymanie dwóch osób - zgodnie...

V SA/Wa 1710/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-26

ustalającą podatek rolny za 2012 r., decyzję ustalającą zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wyciągi...

V SA/Wa 1881/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

wskazać należy, iż z nadesłanej historii rachunku bankowego wynika, iż skarżący uzyskuje również środki finansowe w postaci zwrotu podatku akcyzowego - w maju 2010 r...
, iż miesięczne wydatki skarżącego związane z opłaceniem prądu, podatku rolnego, KRUS-u, wody i telefonu wynoszą około ... zł. Wydatki na utrzymanie dwóch osób wynoszą...

V SA/Wa 751/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

za lata 2013 - 2014, kserokopie decyzji w sprawie ustalenia zwrotu podatku akcyzowego, wezwanie Skarżącej na termin w sprawie o ustalenie ojcostwa i roszczenia...
o zarobkach, zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 r., nakazy płatnicze w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego...

V SA/Wa 3358/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-23

skarżącego, otrzymał on również zwrot podatku akcyzowego za rok 2014/2015 w wysokości 1.110 zł. Rodzice skarżącego, z którymi prowadzi on gospodarstwo domowe, również uzyskują...
kwartalnie; opłata za bursę - około 400 zł miesięcznie; wydatki na nawozy, pasze, energie - 3.335 zł brutto w lipcu 2015 r.; gaz - 80 zł miesięcznie; podatek rolny - 215 zł...

V SA/Wa 683/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

. dochód ze sprzedaży zboża, płatności w ramach wsparcia bezpośredniego i zwrot podatku akcyzowego - w łącznej kwocie 24.428,29 zł rocznie). Do ww. pisma skarżąca...

V SA/Wa 683/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-22

zboża, płatności w ramach wsparcia bezpośredniego i zwrot podatku akcyzowego - w łącznej kwocie .. zł rocznie). Do pisma skarżąca załączyła kserokopie następujących...

I GZ 89/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-02

Zażalenie D. Sp. z o.o. w W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 r., sygn. akt V SA/Wa 44/19 w zakresie wezwanie do uzupełnienia wpisu sądowego w sprawie ze skargi D. Sp. z o.o. w W. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu pomocy finansowej dla wstępnie uznanej grupy producentów owoc...
1   Następne >   2