Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Sz 642/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-05

ze skargi M.K. na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za okresy od czerwca do grudnia 2016 r...
., nr [...], w której określono M. K., dalej ('strona', 'podatnik', 'skarżący') zobowiązanie w podatku akcyzowym za:, - [...] r. w kwocie [...]zł,, - [...] r. w kwocie [...]zł,, - [...] r...

I SA/Sz 957/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-03

. na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2016 r...
podatniczce S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. (dalej: 'Spółka' bądź 'Skarżąca'), zobowiązanie z tytułu podatku akcyzowego za [...] r. w kwocie...

I SA/Ol 120/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-08-30

Urzędu Celno-Skarbowego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej za lipiec 2012r. i styczeń 2013r. oddala skargę I SA/Ol...
') utrzymał w mocy własną decyzję z dnia '[...]', w której określono wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz w opłacie paliwowej za miesiące lipiec...

III SA/Gl 582/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-10

Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno - Skarbowego...
w Katowicach decyzją z [...] r. nr [...], uchylił decyzję organu pierwszej instancji z [...] r. znak: [...] w całości i określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okres...

I GSK 3454/18 - Wyrok NSA z 2022-09-14

grudnia 2017 r. nr 378000-COP.4105.1.2017.KCz w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od D. B. na rzecz Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego...
-Skarbowego w Olsztynie (dalej: organ) z 21 grudnia 2017 r. w przedmiocie podatku akcyzowego., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W wyniku...

I SA/Lu 399/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-14

. na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za maj 2017 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
', zobowiązanie w podatku akcyzowym za maj 2017 r. w kwocie 2.117.862 zł, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy...

I SA/Sz 660/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-13

Celno-Skarbowego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za okresy od stycznia do marca 2016 r., za maj 2016 r. oraz od lipca do grudnia 2016 r...
opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego i opłaty paliwowej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., W toku tej kontroli ustalono...

I SA/Ke 318/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-10

na decyzję Naczelnika Ś. Urzędu Celno-Skarbowego w K. z dnia 7 listopada 2019 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec...
zawarto adnotację, że cena netto zawiera podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową. Towar w postaci oleju napędowego w ilości wskazanej w powyższych fakturach został dostarczony...

III SA/Gl 1025/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-05

w W. na decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
- 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm., dalej także: u.p.a.), a także §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra...

III SA/Gl 545/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-20

w O. na decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Decyzją z [...] r...
. nr [...] Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach określił Sp. z o.o. ,,A’’ z siedzibą w K. kwoty zobowiązań w podatku akcyzowym z tytułu nabyć wewnątrzwspólnotowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   15