Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

V SA/Wa 80/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-07

tytoniowego na podstawie art. 9b ust. 2a ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Zatem, co w ocenie Skarżącej wykonanie zaskarżonej decyzji będzie oznaczało, że transakcje...
handlowe dokonywane przez skarżącego w zakresie obrotu suszonymi liśćmi tytoniu będą podlegały podatkowi akcyzowemu, co z kolei wiązałoby się z koniecznością złożenia...

V SA/Wa 947/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-06

do gruntów [...] zł (rocznie), czynsz dzierżawny w wysokości [...] zł rocznie i [...] zł rocznie ze zwrotu podatku akcyzowego) pozwala na stwierdzenie, że skarżący...
[...] zł. Otrzymuje również czynsz dzierżawny w wysokości [...] zł oraz uzyskał jednorazowy dochód z tytułu: zwrotu podatku akcyzowego w kwocie [...] zł, kosztów sądowych...

VI SA/Wa 1227/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

składu podatkowego nie może determinować wprost wydania zaskarżonej decyzji,, b) art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym poprzez...
. o podatku akcyzowym. Omawiany przepis został prawidłowo zinterpretowany przez organ. Przepis ten stanowi, że produkcja wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona...

V SA/Wa 947/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-31

(rocznie), jak również z tytułu dzierżawy ziemi 1000 zł rocznie i 1200 zł rocznie ze zwrotu podatku akcyzowego. Ponadto wobec Skarżącego toczy się obecnie 7 postepowań...

II GSK 792/19 - Wyrok NSA z 2019-10-24

, że jest podmiotem prawa polskiego, zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, prowadzącym skład o statusie składu podatkowego na terenie miasta C., w którym obecnie realizowane...
są procesy związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz magazynowaniem wyrobów stanowiących tzw. wyroby energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku...

V SA/Wa 124/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-04

renta w wysokości 485 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł (rocznie) oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie...

VI SA/Wa 2253/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864. z późn. zm.)., Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy BIO, podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, które w danym...
transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym., Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy...

VI SA/Wa 2080/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

polskiego, zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, prowadzącym skład o statusie składu podatkowego na terenie miasta [...] , w którym realizowane są obecnie procesy...
związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz magazynowaniem wyrobów stanowiących tzw. wyroby energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym...

VI SA/Wa 2081/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

podał, że jest podmiotem prawa polskiego, zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, prowadzącym skład o statusie składu podatkowego na terenie miasta...
grudnia 2008r. o podatku akcyzowym. Wnioskodawca spełnia definicję przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o sdg. Dotychczas nie prowadził działalności w zakresie wytwarzania...

VI SA/Wa 503/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-18

w ramach nałożonego na naczelników urzędów celnych właściwych w zakresie podatku akcyzowego obowiązku szczególnego nadzoru podatkowego, jednak całkowicie wadliwe w części...
właściwych w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym. Zgodnie z art. 6a ust. 3 pkt 1 polega on na kontroli czynności związanych z produkcją, przemieszczaniem...
1   Następne >   3