Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

III SA/Wa 1810/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-13

Sprawa ze skargi M. w O. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] kwietnia 2006 r. Nr [...] w przedmiocie - stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania i pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia postanawia odrzucić skargę

II FSK 1293/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - czyli wpłaty wskazanej w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji - podatnik tracił prawo do zwolnienia i dalsze...
z tytułu zwolnienia w podatku od towarów i usług z uwagi na jego bezprzedmiotowość., 1.3. Po rozpoznaniu odwołania, wspomnianą na wstępie decyzją, Minister Pracy...

III SA/Wa 166/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-03

do urzędów skarbowych na podsatwie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)., W świetle...
. (zwaną dalej także jako 'Skarżąca') w sprawie stwierdzenia nadpłaty w wysokości 25 526,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 2 186,79 zł, powstałej w 1999 r. z tytułu podatku...

III SA/Wa 1510/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

sprawy., VII.3. Uzasadniając powyższe wskazać należy na wstępie, że ustawa dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11 poz...
, że zwolnienie, o którym owa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego., Oznacza to, że dokonując od 1 stycznia 2009 r. zmiany art. 49 ust...