Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

IV SA/Wa 3247/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-21

przy czym w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem...
od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym., Cena transakcyjna rynkowa prawem własności skarżącej wywłaszczonym na rzecz Skarbu Państwa objętej sporem wbrew twierdzeniom...