Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 2236/17 - Wyrok NSA z 2019-06-19

, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie...
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową...

II GZ 290/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-24

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie. Przewodniczący Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 20 marca 2015 r...

II GSK 1193/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

miesięczny należy liczyć przy uwzględnieniu treści o zwrocie podatku akcyzowego dnak na mocy art.nacji podatkowej ...

V SA/Wa 2825/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-17

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków unijnych oddala skargę

VI SA/Wa 4150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

, z którego wynika, że 'w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy'. Przyjmując te wyjaśnienia, stwierdzono, że z treści operatu szacunkowego...
przeprowadził oględziny nieruchomości porównawczych., Zwrócono się do rzeczoznawcy majątkowego o wyjaśnienie przyjęcia do obliczeń zarówno cen transakcyjnych brutto (z podatkiem...