Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

VI SA/Wa 415/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-06

do art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, do utraty możliwości skorzystania przez Skarżącego ze zwolnienia od podatku akcyzowego...
, nie ma związku z regulacją zawartą w art. 30 ustawy o podatku akcyzowym, dlatego też uzależnienie przez ustawodawcę zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej...

II FSK 1293/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - czyli wpłaty wskazanej w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji - podatnik tracił prawo do zwolnienia i dalsze...
z tytułu zwolnienia w podatku od towarów i usług z uwagi na jego bezprzedmiotowość., 1.3. Po rozpoznaniu odwołania, wspomnianą na wstępie decyzją, Minister Pracy...

I SA/Wa 1434/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-20

z 13.01.2005 r. OSK 1582/04 zapadły na gruncie innych stanów prawnych (ustawy z 8 stycznia 1983 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym i ustawy z 31 stycznia 1980...

III SA/Wa 445/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-08

o kolegiach skarbowych, gdzie uprawnienia z zakresu podatku akcyzowego oraz podatku VAT w imporcie zostały przekazane z urzędów skarbowych do organów celnych., Uzasadniono...

II GSK 2445/13 - Wyrok NSA z 2014-01-21

i podatku akcyzowego), wskazane w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonym w ustawie., Mając...
faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego prawidłowej realizacji, według ich wartości netto (tj. bez podatku od towarów i usług...

II SA 1744/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-25

8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100) w zakresie...
, w jakim zmienia zasady wyliczania kwoty podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi na rzecz zakładu pracy chronionej, przed upływem trzyletniego okresu, przewidzianego...

II SA 1921/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-13

, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,, 6) zakupu, przygotowania, produkcji lub koprodukcji filmów...