Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

III SA/Gl 1222/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-21

Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (interpretacja indywidualna przepisów) oddala skargę. Przedmiot skargi stanowi interpretacja indywidualna...
przedstawione we wniosku z dnia [...] o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie rozliczenia nadwyżki podatku...

III SA/Kr 865/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-13

2009 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku akcyzowego skargę oddala Wnioskiem z dnia 2 lutego 2009 r...
. skarżąca Spółka Akcyjna A, zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku akcyzowego...

III SA/Gl 2381/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-25

publicznych w kwestii podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457 zł (słownie...
o udzielnie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego od energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych., Zgodnie...

III SA/Gl 1794/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-20

. z o. o. w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie...
dotyczącego obowiązku zapłaty podatku akcyzowego., W podstawie prawnej interpretacji powołany został art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t....

I FSK 1106/13 - Wyrok NSA z 2014-07-01

Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę kasacyjną. 1. Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
'skarżąca spółka') na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 20 lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku...

I GSK 1258/13 - Wyrok NSA z 2014-10-22

podatku akcyzowego., Sąd I instancji wskazał w swoim rozstrzygnięciu, że zaskarżona interpretacja indywidualna została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym:, F...
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty akcyzy., We wniosku spółka podała...

I GSK 780/11 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

[...] kwietnia 2010 r. nr [...] w zakresie podatku akcyzowego postanawia: 1) otworzyć rozprawę na nowo; 2) na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej...
lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. UE L 76 z 23 marca...

I SA/Bd 884/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-01-11

W świetle art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym obowiązkiem podatnika podatku akcyzowego jest zawarcie wartości tego podatku w cenie wyrobu...
akcyzowego i w konsekwencji tego faktu obciążenie tym podatkiem konsumenta. Obowiązek ten dotyczy także syndyka sprzedającego wyroby akcyzowe podczas toczącego...

III SA/Kr 370/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-05

Finansów z dnia 19 stycznia 2009 r nr : [...] w przedmiocie podatku akcyzowego s k a r g ę o d d a l a . Wnioskiem z dnia 28 października 2008r. skarżąca A spółka...
akcyzowego, w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów o kodach CN 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 99, 3403 19 99, 3811 21 00., W dniu 19 stycznia 2009 r...

III SA/Po 615/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-30

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 31 maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego o d d a l a s k a r g ę W dniu 15 marca 2010 r. spółka A w K...
. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii...
1   Następne >   +2   +5   +10   100