Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

VI SA/Wa 1617/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

o zapasach przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów o podatku akcyzowym., Decyzją z dnia [...] czerwca Minister Energii działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art...
w ustawie o zapasach odesłania do ustawy o podatku akcyzowym. Gdyby celem ustawodawcy było tak szerokie - jak wskazuje Spółka powiązanie opłaty zapasowej z podatkiem akcyzowym...

VI SA/Wa 1279/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-26

Prezesowi Agencji dokumenty e-AD i CMR, które wystarczają do oceny na gruncie podatku akcyzowego czy Spółka dokonała dostaw wewnątrzwspólnotowych i obejmują także wywóz gazu...
nieobjętego obowiązkiem podatkowym w podatku akcyzowym., Po zakończeniu postępowania Prezes Agencji decyzją z [...] września 2016 r. określił Spółce opłatę zapasową...

VI SA/Wa 341/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-31

, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym lub rozporządza nimi poprzez jakąkolwiek czynność prawną lub faktyczną., Przywozem...
Wspólnoty Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym łub-importu tzn. importu ropy naftowej, produktów naftowych...

II GSK 74/19 - Wyrok NSA z 2019-09-27

, zarówno w rozumieniu ustawy o zapasach, jak i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.; dalej cyt...
zastosowanie przepisów art. 2 ust. 1 pkt 15 i 31, art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 41 a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, polegające na zastosowaniu ww. przepisów...

II GSK 1610/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 43 ze zm.; dalej: ustawa o podatku akcyzowym lub u.p.akc.) w związku z art. 2...
pkt 9 i pkt 12 ustawy o zapasach poprzez niezastosowanie do przemieszczenia się gazu LPG sprzedanego przez skarżącą na rzecz (...) sp. z o.o. przepisów o podatku akcyzowym...

II GSK 1299/18 - Wyrok NSA z 2019-09-27

odesłania do ustawy o podatku akcyzowym oraz o istniejącym związku tej regulacji z przepisami regulującymi podatek VAT. W ocenie sądu, to że kontrahenci skarżącej nie uznają...
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.; dalej cyt. jako: u.p.a.) poprzez ich błędną wykładnię skutkującą uznaniem...

VI SA/Wa 2496/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

wewnątrzwspólnotowej określonej w ustawie o podatku akcyzowym, gdyż do tej ustawy jednoznacznie odwołuje się ustawa o zapasach. Strona wyjaśniła, że nie działała...
, czyli sprowadza paliwo na terytorium RP w ramach ich przemieszczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym (lub w ramach importu). Czynnością podlegającą opłacie...

VI SA/Wa 399/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-30

. Nr 177, poz. 1054, ze zm.). Na gruncie podatku akcyzowego wskazane transakcje skutkują powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów...
zawieszenia poboru akcyzy, zarejestrowany odbiorca wpłaca kwotę należnego podatku akcyzowego na konto właściwej izby celnej. Spółka jest następnie obciążana kwotą akcyzy...

VI SA/Wa 2228/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

Unii Europejskiej do Polski., Jak wskazała spółka, osobą zobowiązaną do zapłaty podatku akcyzowego, który stał się wymagalny w odniesieniu do wyrobów akcyzowych...
w stosunku do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, (Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.; dalej 'ustawa o podatku akcyzowym'). Cel tej regulacji - określony w jej art...

VI SA/Wa 109/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-20

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; załącznik B rozdział 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki...
odwołanie zarzucając naruszenie:, art. 2 pkt 12 i pkt 14 ustawy o zapasach w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym poprzez ich błędną...
1   Następne >   +2   5