Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

akcyzowego;, 3) cła;, 4) podatków dochodowych;, 5) podatku od środków transportowych., W ocenie strony skarżącej, szczególne znaczenie w rozpatrywanej sprawie ma art. 31 ust. 1...
., Pismem z dnia [...] września 2013 r. strona poinformowała organ I instancji, iż posiada status zakładu pracy chronionej i korzysta ze zwolnienia z podatków oraz opłat...