Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

FSK 1409/04 - Wyrok NSA z 2005-02-25

Podatnikiem podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
rozliczeniowym występuje jednocześnie obowiązek w podatku akcyzowym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale I Izby Finansowej skargi kasacyjnej Spółki...

I SA/Po 2370/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-09-22

[...] nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego oddala skargę /-/ K. Nikodem /-/ J. Małecki /-/ S. Zapalska 'A' spółka z o.o. z siedzibą w S. D. zwróciła się dniu...
[...] lipca 2002 r. do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku akcyzowego, nienależnie zapłaconego. Wniosek swój uzasadniła tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami...

FSK 61/04 - Wyrok NSA z 2004-06-08

Uzależnianie od dnia 1 lipca 1999 r. możliwości obniżenia należnego podatku akcyzowego, na podstawie par. 12 ust. 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia...
1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 157 poz. 1035 ze zm./, od przedłożenia, oprócz 'potwierdzonej' /w jakiejkolwiek formie/ faktury dokumentującej zakup wyrobów...

I FSK 14/05 - Wyrok NSA z 2005-07-08

8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w związku z art. 21 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, decyzję określającą podatek akcyzowy nie ma obowiązku wyręczania podatnika w wyrażaniu woli pomniejszenia podatku o podatek...

I SA/Po 538/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-14

1. Z konstrukcji podatku akcyzowego wynika, iż ma to być podatek jednokrotny., 2. W obowiązujących w 2000 r. przepisach prawa powszechnie obowiązującego...
nie można znaleźć przepisu, z którego wynikałoby, iż podatnik sprzedający denaturat traci uprawnienie do obniżenia swego własnego podatku akcyzowego o zapłacony przez niego podatek...

FPS 3/04 - Uchwała NSA z 2005-04-25

W stanie prawnym obowiązującym w 1996 r. zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz w podatku importowym z tytułu importu towarów...
i usług oraz podatku akcyzowego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez skład orzekający Izby Finansowej Naczelnego Sądu...

I SA/Po 539/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-14

[...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za 2001 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej [...] na rzecz skarżącego M. N...
w podatku akcyzowym za miesiące od stycznia do grudnia 2001 r., W uzasadnieniu swej decyzji organ kontroli skarbowej wyjaśnia, iż podatnik prowadzący w K. działalność gospodarczą...

FSK 383/04 - Wyrok NSA z 2004-10-15

w decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym/. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Kubiak, Sędziowie NSA Edyta Anyżewska...
Haliny i Marka M. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 11 lutego 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od stycznia...

FSK 382/04 - Wyrok NSA z 2004-10-15

w decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Haliny i Marka M...
Izby Skarbowej w B. z dnia 7 lutego 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od stycznia do października 2000 r. - oddala...

I SA/Po 1659/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-04-29

Prokuratury Apelacyjnej J. W.- B. D. S. Izby Skarbowej nr: [...] podatku akcyzowego za okres od lutego do września 1999 r. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Urzędu...
w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za okres od [...] przez Urząd Skarbowy na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100