Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 699/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-05

destylat ten zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym stanowił prawnie jego własność. Przewóz tego destylatu nie wymagał więc posiadania...
przewóz J. Z., ponieważ dokonał on zabezpieczenia akcyzowego przedmiotowego ładunku, organ powołując się na treść art. 43 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym...

III SA/Po 605/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-04

do sądu administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] stycznia 2015 roku w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego., Skarga zawierała...

VI SA/Wa 546/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-19

wyegzekwowania należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego w łącznej kwocie 225.024,00 zł (vide zaświadczenie Urzędu Miejskiego w W. z [...] listopada 2014 r...

II GSK 3685/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-14

Wniosek I. K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zawartego w skardze kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. akt III SA/Po 1132/16 w sprawie ze skargi I. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

VI SA/Wa 604/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-10

obowiązku ponoszenia opłaty drogowej stanowi element podwójnego opodatkowania, bowiem płacą już podatek od środków transportu i podatek akcyzowy w cenie paliwa...

II SA/Rz 1157/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-12-21

w postanowieniu z dnia 15 marca 2012 r., sygn. akt. I GSK 288/12, zauważył iż rodzaj nałożonego w rozpoznawanej sprawie obowiązku (zobowiązanie podatkowe w podatku...
akcyzowym) co do zasady nie wywołuje stanu, który byłby nieodwracalny, skoro chodzi o świadczenie pieniężne ze swej natury odwracalne. W przypadku ewentualnego uwzględnienia...

II GZ 47/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Zatem powstanie straty nie oznacza jeszcze utraty płynności finansowej., Z uzasadnienia...

II GZ 48/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Zatem powstanie straty nie oznacza jeszcze utraty płynności finansowej., Z uzasadnienia...

II SA/Rz 1431/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-09

do bycia podmiotem (podatnikiem) praw i obowiązków. Sytuacja taka dotyczy opodatkowania podatkiem akcyzowym lub podatkiem od towarów i usług., Tak więc na gruncie przepisów...

VI SA/Wa 1482/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-04

oraz podatku akcyzowego spółka nie jest określana jako zakład pracy chronionej., W tych okolicznościach organ administracji, w ocenie Sądu orzekającego w sprawie...
podmiotów Gospodarki Narodowej Urzędu Statystycznego w [...] z dnia 12 sierpnia 2002 r. oraz w potwierdzeniu zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług...
1   Następne >   2