Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 249/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

dla pojazdów będących przedmiotem postępowania oraz zaświadczeń wydanych przez właściwy organ Służby Celnej o zapłacie podatku akcyzowego od ww. pojazdów. W odpowiedzi...
nie ma wskazanej właściwej podstaw prawnej. Poza tym kwestia uiszczenia podatku akcyzowego nie ma znaczenia w tej sprawie. W ocenie Strony to organ jest obowiązany wykazać wolę...

II OSK 2919/14 - Wyrok NSA z 2016-08-18

w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego od ww. samochodów; zbiorczego polecenia zapłaty akcyzy za pojazdy uznane za odpad; decyzji GIOŚ z [...] kwietnia 2010 r...
. o nr [...]; zaświadczenia Urzędu Celnego we W. w przedmiocie zapłaty podatku akcyzowego za samochody uznane za odpad., Następnie przy piśmie z 24 lutego 2014 r. skarżący...

IV SA/Wa 2452/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-12

. 2 ustawy o podatku akcyzowym, skarżący obowiązany był uiścić podatek akcyzowy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym pojazdów, w terminie 14 dni, licząc od dnia...
określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym odnośnie do samochodów uznanych przez organ w niniejszym postepowaniu błędnie za odpad,, - zbiorczego polecenia...

IV SA/Wa 2544/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-22

wydana w następującym stanie sprawy:, W dniach [...] i [...] października 2008 r. w Oddziale Celnym w P. skarżący złożył deklarację podatku akcyzowego z tytułu nabycia...
niż wartość odpadów, a ponadto odprowadzono od nich podatek akcyzowy jako od pojazdów a nie odpadów., Zarzucił także, że organ I instancji ponownie nie przeprowadził odpowiednio...

IV SA/Wa 978/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

w postaci uszkodzonych pojazdów, a Naczelnik Urzędu Celnego umorzył postępowania podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od nabytych...
wymierzenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego przemieszczania odpadów. Co więcej zostało wszczęte kilkadziesiąt postępowań w spawie podatku akcyzowego - wszystkie...

IV SA/Wa 406/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-08

, że podjął próbę rejestracji pojazdów, opłacił podatki akcyzowe zatem nie spełniają one definicji odpadu. Podkreślił także , że część pojazdów, która podczas pierwszej kontroli...
pomyłki musiał to uczynić ponownie. Wskazać należy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2000 r. o podatku akcyzowym podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba...

II OSK 2396/12 - Wyrok NSA z 2014-03-04

samochodowym w K. przy ul. W. G. B. wyjaśnił ponadto, że importując pojazdy zawsze zgłaszał je do podatku akcyzowego i nigdy nie miał zarzutów, że sprowadził odpad...
podatkiem akcyzowym. Jak przyznaje również skarżący organ z zasad doświadczenia życiowego wynika, że jeżeli dany podmiot sprowadza samochody osobowe z zagranicy...

IV SA/Po 202/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-13

dokumenty pozwalające na ich rejestracje i dopuszczenie do ruchu, w tym również dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od pojazdów...
na terenie RP, nie obarczonych wadą prawnej, należy rozumieć: dowód rejestracyjny, umowę lub fakturę zakupu, potwierdzenie opłacenia podatku akcyzowego. Zdaniem Inspektora, brak...

IV SA/Wa 657/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

art.8 kpa pełnomocnik podniósł, że pojazd został zarejestrowany w dn.8 marca 2015r. oraz, że został przez skarżącego uiszczony stosowny podatek akcyzowy z tytułu...
jego nabycia., W momencie zapłaty podatku akcyzowego organ nie kwestionował możliwości zarejestrowania pojazdu. W tej sytuacji organ nie może w oparciu o własne ustalenia przyjąć...

II OSK 2466/16 - Wyrok NSA z 2016-11-30

odpadów z terenu kraju oraz tranzytu odpadów przez teren kraju. Okoliczność, że w związku ze sprowadzeniem przedmiotowych pojazdów został uiszczony podatek akcyzowy...
i zapłacony podatek akcyzowy. Urząd celny nie uznał ww. samochodów za odpady. Zdaniem skarżącego zakwalifikowanie uszkodzonego samochodu do kategorii Q2 bez ustalenia stopnia...
1   Następne >   +2   6