Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

FSK 429/04 - Wyrok NSA z 2004-12-02

Skarbowej z dnia 19 września 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku akcyzowym 1. oddala skargę kasacyjną 2. zasądza od skarżącej...
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 19 września 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku akcyzowym., W motywach wyroku...

I FSK 849/07 - Wyrok NSA z 2008-06-05

nieważności decyzji dotyczących podatku akcyzowego za okres od marca do grudnia 2001 r. i od stycznia do sierpnia 2002 r. 1. oddala skargi kasacyjne, 2. zasądza od Z. M...
nieważności decyzji dotyczących podatku akcyzowego za okres od marca do grudnia 2001 r. i od stycznia do sierpnia 2002 r. Wyroki te zostały przez Z. M. zaskarżone skargami...

I GSK 940/09 - Wyrok NSA z 2010-07-13

2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od M. M. - F. U. - H. 'L.' na rzecz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej...
, od którego nie uiszczono podatku akcyzowego., W związku z tym decyzją z [...] sierpnia 2003 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej określił skarżącemu zobowiązanie w podatku akcyzowym...

FSK 428/04 - Wyrok NSA z 2004-12-02

Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 17 i 19 września 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku akcyzowym 1. oddala skargę kasacyjną 2...
marca 2002 r. P 7/00 dotyczył niezgodności z Konstytucją par. 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowym /Dz.U. nr 2 poz. 3...

FSK 430/04 - Wyrok NSA z 2004-12-01

nieważności decyzji o podatku akcyzowym 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od skarżącej spółki na rzecz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej kwotę 1.800 zł /tysiąc...
stwierdzenia nieważności decyzji o podatku akcyzowym., W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż zaskarżonymi decyzjami Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej utrzymał w mocy, po ponownym...

I FSK 55/06 - Wyrok NSA z 2006-10-19

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] września 2002 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o podatek akcyzowy 1...
o podatek akcyzowy., W motywach orzeczenia Sąd przedstawił stan sprawy. Wskazał, że zaskarżoną decyzją z dnia [...] września 2002 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej...

I FSK 1235/05 - Wyrok NSA z 2006-10-19

i usług oraz o podatku akcyzowym, co zdaniem strony skarżącej nie powinno mieć miejsca z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 kwietnia 1998 r. oraz ze wskazaniem...
, że doszło do rażącego naruszenia art. 6 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z 1997 r...

I FSK 201/06 - Wyrok NSA z 2006-12-05

. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Jerzego L. na rzecz Generalnego...
Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 3 marca 2005 r., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego., W motywach rozstrzygnięcia...

II FSK 1091/09 - Wyrok NSA z 2010-11-02

Skarbowej w P. z dnia 30 grudnia 2005 r. prawidłowo nie uwzględniono w kosztach uzyskania przychodów 2003 r. podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego...
faktycznego w odniesieniu do podatku dochodowego i podatku akcyzowego,, 3) art. 247 ord. pod. poprzez przyjęcie, że decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. nie została...

FSK 1947/04 - Wyrok NSA z 2005-04-29

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz wprowadza na podatników mających...
1   Następne >   +2   +5   7