Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Bk 139/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-04-24

. na decyzję Dyrektora Izby C. w B. z dnia [ ] sierpnia 2005 r. nr [ ] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od kwietnia 2002 r. do lipca 2004 r. 1. uchyla zaskarżoną...
Celnego w B. określił skarżącemu A. W. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Auto - Komis 'A.' wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące...

I SA/Bk 209/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-05-15

przez siebie wybranym. Dokonując wykładni przepisów § 14 ust. 3 rozporządzeń z 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego i z 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku...
akcyzowego, nie można pominąć wyraźnie zasygnalizowanej w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym intencji ustawodawcy...

I SA/Bk 406/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-12-04

Zasada jednofazowości opodatkowania podatkiem akcyzowym w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym doznaje uszczerbku poprzez szczególne uregulowania...
. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące I, III, IV i XII 2004 r. oraz IV i XII 2005 r. 1...

I SA/Bk 164/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-27

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym przy kolejnej sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terenie kraju, w stanie prawnym...
obowiązującym w 2002 r. regulował § 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1655 ze zm.) i § 7 ust. 1...

I SA/Bk 300/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-12-13

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym przy kolejnej sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terenie kraju, w stanie prawnym...
obowiązującym do 1 maja 2004 r. regulował § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 269 ze zm.) i z dnia...

I SA/Bk 152/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-17

1 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Wskazana norma prawna indywidualizuje podmiot podatku akcyzowego, w związku z zaistnieniem stanu...
akcyzowym z określonymi zachowaniami podmiotu podatku, przejawiającymi się w zużyciu nabytego oleju opałowego na inne cele niż opałowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Bk 283/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-12

. [...] H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za okres rozliczeniowy...
pkt. 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od stycznia 2000 r. do sierpnia 2001 r. w kwocie [...] zł. W dniu 25 lipca...

I SA/Bk 270/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-13

Zasada jednofazowości opodatkowania podatkiem akcyzowym w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym doznaje uszczerbku poprzez szczególne uregulowania...
- również poza przypadkami określonymi w art. 4 tej ustawy. Tym samym oprócz dziesięciu kategorii podmiotów obciążonych podatkiem akcyzowym na podstawie art. 11 (rozpatrywanego łącznie z art...

I SA/Bk 153/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-13

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące marzec i kwiecień 2004 r. Oddala skargę. W wyniku...
przeprowadzonej kontroli podatkowej w spółce jawnej 'S.', z siedzibą w S. organ pierwszej instancji stwierdził nieprawidłowości, w zakresie rozliczenia podatku akcyzowego...

I SA/Bk 589/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-01-16

Również w trakcie postępowania podatkowego podatnik może wyrazić wolę obniżenia podatku akcyzowego, obliczonego przy sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwsza...
. sprawy ze skargi A. W. - A. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100