Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

U 4/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-29

Par. 3 ust. 3 pkt 2, 3 i 5 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego...
października 1992 r., a także z art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i art. 1...

P 27/02 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2003-07-02

1. Art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13...
ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 129 poz. 599/, w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 2...

K 24/03 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004-04-27

1. Art. 32a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia...
4 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks...

K 26/95 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-03-05

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ z zasadami ustanowionymi w art. 1 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm.; dalej zwana ustawa o VAT/, jest niezgodny z art. 1 przepisów konstytucyjnych...

K 25/97 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-09-22

. Świadczy o tym zestawienie art. 1 ustawy uchwalonej przez Sejm, stosownie do którego 'ustawa określa zasady obniżania podatku akcyzowego dla paliwa rolniczego oraz warunku...
stosowania paliwa rolniczego przez osoby uprawnione' z tekstem art. 1 zawartego w poprawce Senatu w brzmieniu: 'Ustawa określa zasady rekompensaty podatku akcyzowego...