Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 13/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-02-25

Wyjątek wprowadzony do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, dotyczący wyrobów...

III SA 1381/01 - Wyrok NSA z 2002-12-20

Paragraf 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 105 poz. 1197 ze zm./ rozszerzający krąg osób...
ze skargi Spółki Jawnej 'B.-O.' /Jerzy N., Zbigniew J. i Stanisław K./ na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 11 kwietnia 2001 r. (...) w przedmiocie podatku akcyzowego...

FPS 3/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-04-20

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50, zm. Dz.U. nr 28 poz. 127, nr 129 poz. 599, Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670...
chronionej będących producentami wymienionymi w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50, zm...

III SA 1598/98 - Wyrok NSA z 1999-05-18

Mimo odrębności podatku akcyzowego w porównaniu z podatkiem od towarów i usług, urząd skarbowy jest zobowiązany do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego...
w podatku od towarów i usług podatnikowi, który w złożonej deklaracji dla podatku VAT niezasadnie i niezgodnie z przepisami o podatku akcyzowym powiększył kwotę naliczonego...

III SA 2845/01 - Wyrok NSA z 2003-07-30

1. Obowiązku podatkowego nie można domniemywać. Oznacza to, że w myśl przepisów obowiązujących w 1999 r. podatku akcyzowego nie musi płacić nikt poza producentem...
Bolesława Jerzego K. na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia 13 września 2001 r. (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za 2000 r. - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Inspektor...

III SA 1450/01 - Wyrok NSA z 2001-11-23

1. Przepis par. 18 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 157 poz. 1035 ze zm./ tworzą odrębną...
kategorię podatników podatku akcyzowego odwołuje się do samego faktu sprzedaży wyrobów, od których nie pobrano podatku akcyzowego, nie tworzy natomiast podstaw...

III SA 1291/97 - Wyrok NSA z 1998-09-02

pracowników nadzoru podatkowego, ani od winy, bądź braku winy po stronie sprzedawcy. oddala skargę w przedmiocie wymiaru podatku akcyzowego za okres od czerwca...
od 20 marca 1995 r. 325,00 zł za 10 dm3 100 procent, a od 21 sierpnia 1995 r. 375,00 zł., Od wysokości ceny spirytusu zależał z kolei podatek akcyzowy. Od 20 marca 1995 r...

III SA 6406/97 - Wyrok NSA z 1998-10-23

na cele niezgodne z jego przeznaczeniem nie jest w świetle prawa podatkowego zabronione. Skutkiem takiego zużycia jest jednak opodatkowanie podatkiem akcyzowym w formie...
podatkowe z tytułu podatku akcyzowego za miesiąc maj 1997 r. w kwocie 249.255 zł oraz za miesiąc czerwiec 1997 r. w kwocie 155.035 zł., W uzasadnieniu stwierdziła, iż wspólnicy...

III SA 3032/02 - Wyrok NSA z 2003-12-03

. Minister Finansów wydając rozporządzenie nakładające podatek akcyzowy na inne niż określone w ustawie podmioty unormował materię zastrzeżona do wyłączności ustawowej...
27 września 2002 r. (...) w przedmiocie podatku akcyzowego - uchyla zaskarżone decyzje; (...). Zaskarżonymi decyzjami z dnia 27 września 2002 r. (...) Izba Skarbowa...

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

w 1996 r. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym oraz w podatku importowym powstawało z mocy prawa. Pobór tych zobowiązań podatkowych...
podatku importowego, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - skargi oddala. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 września 2002 r., III SA...
1   Następne >   +2   +5   +10   63