Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 179/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-04-24

1. Cena wyrobu nie zawierająca podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego nie oznacza ceny pomniejszonej o podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy...
/por. objaśnienia do załącznika nr 1 do rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie podatku akcyzowego - Dz.U. nr 13 poz. 71 ze zm./., 2. Skoro...

I SA/Ka 1661/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-04-10

Zwolnienie, o którym mowa w poz. 4 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 135 poz. 663 ze zm...
na tym podmiocie z mocy prawa /art. 35 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ obowiązek podatkowy...

I SA/Ka 244/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-09-29

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ rozstrzyga o jego zaliczeniu do 'wyrobów akcyzowych'. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Zakładów...
Chemicznych 'O.' S.A. w O. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 19 stycznia 1996 r. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego pobranego przez Urząd Celny w C...

I SA/Ka 2034/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-08

'Wyrobem akcyzowym' w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest towar...
. 926 ze zm./ oraz art. 14a w zw. z art. 34 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

I SA/Ka 1097-1109/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-07-23

Zwolnienie określone w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ dotyczy...
podatkowego - stanowiło naruszenie przepisu art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...

I SA/Ka 1601/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-14

1. Ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ostatnio cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
5, art. 10 ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 3 i art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

I SA/Ka 1736/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-06-07

1. Minister Finansów wydając obwieszczenie z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., 2. Do prawidłowego określenia zakresu...

I SA/Ka 2488/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-03-19

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024/ będzie miał zastosowanie do wszystkich faktur powielających faktury dokumentujące rzeczywistą sprzedaż, o ile podatnik wykorzystał...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia...

I SA/Ka 2324-2329/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-02-21

Nie można uznać, że przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, a zwłaszcza art. 18 ust...
na eksport uznano za niezgodne z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

I SA/Ka 1004/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-11-24

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jak również ówczesny art. 27 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, czego efektem jest wymierzenie przez organ podatkowy...
podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./, art. 10 ust. 2, art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   13